De fratsen van het autonoom gemeentebedrijf

Gisteren kwam Ninove nog eens in het nationale nieuws met het Tiramisu-incident, waarbij de werknemers van het AGB DN een alcoholtest moesten ondergaaan omdat ze wat tiramisu hadden gegeten ter gelegenheid van de verjaardag van één van de collega’s. Hallucinant verhaal dat een onderliggend probleem in de verf zet.

Het Autonoom GemeenteBedrijf

Eén van de grote verwezenlijkingen van de VLD-CD&V-LDD-meerderheid  is zogezegd de realisatie van het autonoom gemeentebedrijf (AGB). De dienst openbare werken van vroeger is nu een ‘bedrijf’ geworden. Het heeft een eigen raad van bestuur, directiecomité, personeelsdienst, informaticamedewerker en financiële dienst. De stad factureert nu aan zijn eigen bedrijf en omgekeerd, kwestie van het werk in de wereld te houden. Moest dit ‘bedrijf’ er nu in slagen hetzelfde te doen als vroeger en tegelijk minder te kosten, je zou nog zeggen. Maar als men alles bij elkaar telt, kost dit onze stad pakken meer en is het onderhoud van onze voetpaden, rioolkolken, fietspaden en straten er niet noemenswaardig op verbeterd.

Politieke spelletjes

Wat is er daar nu eigenlijk aan de hand? In feite is ’t politiek van de oude stempel waarin Freddy Van Eeckhout de liberalen een hak heeft gezet. VLD heeft de Schepen van openbare werken, maar Freddy Van Eeckhout heeft ervoor gezorgd dat hij Voorzitter van het Directiecomité is en dus de macht van de schepen van openbare werken uitholt. Voor alle werken die dit bedrijf uitvoert, moet er geen rekenschap afgelegd worden aan de democratisch verkozen gemeenteraad, noch aan het Schepencollege. Het ‘bedrijf’ is dus nog eens ondemocratischer ook.

Wat zijn nu de verwezenlijkingen van dit AGBDN?

Men heeft een héél erg duur betaald online invulformulier gemaakt met de internettechnologie van 10 jaar geleden. De crisismanager heeft er 1,5 jaar gewerkt aan +/- 1000€/dag. Er is een directeur benoemd die een pak meer verdient dan u en ik en zeker dan de vroegere baas van de dienst openbare werken, die nochtans hetzelfde werk moest doen. De tarieven voor de uitleendienst werden opgetrokken. En er is meer en meer een openlijke oorlog tussen het personeel en de directie.

Voor een duurbetaalde manager is de relatie met zijn personeel nochtans cruciaal. Wij stellen ons de vraag of het belastinggeld waarmee het loon van onze manager betaald wordt, wel goed besteed is. Is die man het waard om de stad zoveel te kosten? Dringend tijd om de man eens grondig te evalueren. Toch mag niet alles aan hem worden toegeschoven. Het is totaal onnodig om in een stad met de schaal van Ninove een apart bedrijf te maken waarin je de dienst openbare werken onder brengt. Je creëert eigenlijk zelf schaalnadelen door uw stadsadministratie in stukken te splitsen, in plaats van op zoek te gaan naar schaalvoordelen door bijvoorbeeld met andere gemeenten samen te werken voor aankopen die elke gemeente moet doen. De creatie van het autonoom gemeentebedrijf an sich is dus het probleem en dat was een politieke keuze. Deze bestuursmeerderheid nam deze keuze en dat is een flagrante misstap gebleken. Het zou de CD&V-VLD-LDD-meerderheid sieren mocht ze haar fout recht zetten en het bedrijf afschaffen.

Wat moet er gebeuren?

Voor sp.a Ninove is het duidelijk. Dit bedrijf is een miskleun. Het werkt niet beter dan vroeger, kost meer aan de Ninovieter en is ondemocratisch! Wij pleiten ervoor om dit bedrijf zodanig te hervormen, dat je meteen het nutteloze directie comité en de onnodige raad van bestuur kan elimineren, door er een zogenaamd Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) van te maken. Op jaarbasis bespaar je hiermee meteen een dikke 30.000€. Je kan trouwens gerust een zekere autonomie binnen de stadsadministratie behouden, terwijl alles opnieuw onder de supervisie van de democratisch verkozen gemeenteraad en schepenc.ollege geplaatst wordt. Meer info over IVA’s kan je lezen op de website van het agentschap binnenlands bestuur.

Geld voor extra kinderopvang?

Ninove heeft in vergelijking met verschillende andere gemeenten op Geraardsbergen na het minste plaatsen in de voorschoolse kinderopvang (opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar). Met 29,7 plaatsen op 100 kinderen in die leeftijdsgroep scoort Ninove ruim lager dan het Vlaamse gemiddelde van 36,8 plaatsen per 100 kinderen. De schepen verantwoordelijk voor kinderopvang Tania De Jonge (VLD) is zich bewust van het probleem zoals blijkt uit haar beleidsplan voor 2011-2013. Het beleidsplan dat voor de rest verre van slecht is, voorziet echter maar een uitbreiding van de voorschoolse opvang in 2013. Na de gemeenteraadsverkiezingen dus: dit wil zeggen dat de volgende schepen het mag doen (of niet doen).

In een persartikel in het Nieuwsblad geeft Tania De Jonge de reden aan: ‘Extra middelen om plek te creëren, hebben we niet.’

Klinkt op het eerste zich logisch, ware het niet dat haar collega schepen voor financiën Rudy Corijn (LDD) enkele weken daarvoor een triomfantelijk persbericht de wereld in stuurt om duidelijk te maken hoe goed Ninove het wel doet op financieel vlak met een overschot van meer dan 4 miljoen euro in 2010 en schuldafbouw waardoor ‘Ninove een koppositie in Vlaanderen bekomt.’

Zou het niet eerlijker zijn om te zeggen dat het creëren van extra voorschoolse kinderopvang geen prioriteit is of dat op zijn minst niet was bij de opmaak van het financieel meerjarenplan?

Bij de opmaak van dat meerjarenplan was kinderopvang trouwens de bevoegdheid van schepen Mariette De Smet (eerst VLD, dan LDD, nu Forza Ninove) die helemaal niets had voorzien voor de uitbreiding van voorschoolse kinderopvang.

 

Feesten in Ninove: stimuleren, overlast beperken en overtreders aanpakken

Vorige week ontstond er beroering bij de Ninoofse jongeren. Het stadsbestuur besloot om danscafé Blackout in de Pamelstraat voor een maand te sluiten. En ook het populaire jongerencafé den Blompot in de Koepoortstraat werd door het schepencollege bedreigd met een mogelijke sluiting. In een mum van tijd vroegen meer dan 1000 Ninoofse jongeren op Facebook de ‘redding van de Ninoofse jeugd’. De facebookjongeren klaagden de sluiting van de cafés aan en vroegen meer respect voor de Ninoofse jeugd die recht heeft op plaatsen om zich te amuseren.

De facebookactie van deze geëngageerde jongelingen is werkelijk fantastisch. Sommige ouderen (zoals recent nog Tobback bvb) beweren wel eens dat de jeugd van tegenwoordig niet meer geëngageerd kan zijn, wel ze zijn absoluut fout! Mochten de politiekers zich wat meer bezig houden met wat de mensen bezig houdt, zouden ze wel merken dat de meesten wel degelijk een mening hebben en zich voor iets willen engageren.

Belangrijk is nu dat er iets mee gedaan wordt. Daarom deze tekst: om iedereen er toe aan te zetten na te denken over hoe we in Ninove eindelijk tot een volwassen uitgaansbeleid kunnen komen. Dat was er de voorbije jaren absoluut niet. Af en toe reageren ze eens op een concrete aanleiding, maar een structurele visie over hoe een stad met feestvierders om moet gaan, is er absoluut niet.

Een stad is meer dan een verzameling huizen, appartementen, wegen en pleinen. Het is vooral een verzameling mensen. Mensen wier geluk vooral wordt bepaald door ontmoetingen, relaties, vriendschappen,… Willen we een samenleving waarin mensen zich goed voelen dan moeten we er voor zorgen menselijke ontmoetingen zoveel mogelijk te stimuleren.

Waar mensen samenkomen en zich amuseren, ontstaat er geluid en met wat alcohol erbij, kan dat best wel veel zijn: (dans)muziek, gezang, gelach,… Dat sommige buren zich hierdoor mogelijk gestoord voelen is begrijpelijk. Maar jammer genoeg is zulke overlast eigenlijk onvermijdelijk, maar we moeten uiteraard proberen om dit zoveel mogelijk te beperken, zonder het kind met het badwater weg te gooien en alle mogelijke ontmoetingsplaatsen te sluiten. Zeker in een stadscentrum weet iedereen dat er cafés, restaurants, pleintjes,… zijn waar je eventueel wat last van kan ondervinden.

Daarnaast vinden sommige mensen het nodig om in brievenbussen te plassen, buurtbewoners aan te vallen of erger nog. Dit soort overlast kan je absoluut niet aanvaarden en daar moet je tegen optreden.

Een goed uitgaansbeleid moet dus tegelijk de menselijke contacten stimuleren, de overlast zoveel mogelijk beperken en het niet-tolereerbare gedrag van enkelingen aanpakken.

Het gewoon sluiten van een café is te drastisch. Je verbiedt toch ook de auto niet omdat er soms ongelukken gebeuren?

Als je kijkt wat het stadsbestuur deed bij café Blackout en den Blompot, dan zie je dat de reactie daar zwaar overdreven was. Het wanhopige stadsbestuur besliste gewoon om de cafés te sluiten (of ermee te dreigen), en straft zo niet de echte overlastveroorzakers, maar de uitbaters en honderden onschuldige jongeren die zich gewoon af en toe willen amuseren.

Wat kan de stad dan wel doen?

Er moet gewerkt worden op 3 sporen:

 • ontmoetingen stimuleren
 • overlast zoveel mogelijk beperken
 • ontoelaatbaar gedrag streng aanpakken.

Het stadsbestuur kan vanalles doen om te vermijden dat Ninove een stomme slaapstad van Brussel wordt vol appartementen, waar weinig te doen is en mensen gewoon komen slapen om in Brussel te gaan werken. Met heel wat kleine maatregelen over de verschillende beleidsdomeinen kan je dat aanpakken:

 • pleintjes inrichten met groen en banken
 • kleine sportterreintjes en speelpleinen
 • ondersteunen van verenigingsleven en allerlei buurtinitiatieven
 • buurtwerkers
 • afschaffen van de terrasjestaks
 • sociale mix in woonbeleid
 • een uitgebreide uitleendienst

Dergelijke maatregelen moet je zowel in het stadscentrum als de deelgemeenten nemen.

Waarom wachten tot het jeugdhuis wordt afgekeurd omwille van te weinig brandveiligheid als je je al jaren bewust bent van het probleem? Waarom geen extra jeugdhuis in Ninove-centrum of bijvoorbeeld Appelterre, Outer of Voorde?

Ook om de overlast zoveel mogelijk te beperken, kan je als stadsbestuur veel meer doen.

 • Waarom geeft de stad de cafés geen advies of subsidies voor geluidsisolatie?
 • Waarom geen structureel overleg organiseren tussen uitbaters, politie, jeugdraad, klanten en buurt? Een beetje overleg en wederzijds begrip kan soms wonderen doen. Zo ontdekten we met de carnavalverenigingen van het stratenfeest aan den Blompot bijvoorbeeld dat we de geluidsoverlast enorm konden beperken door onze muziekwagens enkele meters te verplaatsen zodat het geluid niet meer rechtstreeks in de Sint-Jorisstraat terecht komt. Een wel zeer kleine moeite voor de carnaval verenigingen, een wereld van verschil voor de omwonenden.
 • Waarom geen openbaar toilet op plaatsen waar er regelmatig veel volk wordt verwacht? Waarom maar twee plaspalen bij het carnavalsfeest in de Koepoortstraat?

Het gedrag van enkele uitzonderingen moet worden aangepakt. Sommige zaken kan je gewoon niet tolereren en hebben niets met amusement te maken. Je moet overlast aanpakken met preventie én repressie.

Met een sensibiliseringscampagne kan je jongeren duidelijk maken dat bepaalde zaken echt niet kunnen. Door de sluiting van Blackout, de infovergadering die den Blompot met zijn klanten hield en de facebookgroep is het intussen duidelijk voor de meeste jongeren dat het menens is en dat wij wat meer moeite zullen moeten doen om respect te tonen voor de buren. De jeugd van Ninove kan zelf overtreders aanspreken op hun gedrag.

Daarnaast moeten er meer controles zijn. De kans dat je als wildplasser ‘s nachts in Ninove-centrum wordt betrapt is nagenoeg onbestaande. Het is te duur om het aantal politiepatrouilles fors op te drijven, maar onze stad kan net als vele andere steden investeren in eigen stadswachten. Dergelijke stadswachten en de nodige politie-aandacht (al dan niet in burger of in carnavalskostuum) kunnen in combinatie met een aantal veiligheidscamera’s (op een aantal plaatsen waar het echt nuttig is, naar het voorbeeld van Tobback in Leuven) zorgen dat je overlastveroorzakers bij de kraag kan vatten.

Uit andere steden is het duidelijk geworden dat je met administratieve sancties ook heel wat kan bereiken. Gevatte daders krijgen zo binnen de 2 weken hun sanctie in de bus, wat veel beter is dan een gerechtelijke procedure die makkelijk pas een jaar na datum plaats heeft. Alle criminologische studies wijzen er op dat de termijn tussen overtreding en bestraffing zo klein mogelijk moet zijn om het gedrag van de gestrafte zoveel mogelijk te veranderen.

En eens het duidelijk is dat er een realistische pakkans is én dat er boetes op volgen, dan zal dit soort ontoelaatbare overlast al snel verminderen.

To Moskee or not to moskee?

Iets meer dan 4 jaar geleden dropten de trawanten van Guy D’Haeseleer een bom in onze brievenbus. Toevallig een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 liet hij alle Ninovieters weten dat er in Ninove een heuse moskee zou komen. Het Vlaams Belang-krantje (toen durfde de man het nog aan de naam van zijn partij te gebruiken) met de minaretten op de cover sprak van een schande. Er was immers een vzw opgericht die zich tot doel had gesteld een moskee op te richten. Sindsdien probeert D’Haeseleer al jaren, met succes, om dit dossier onder de aandacht te houden om electorale redenen.

Omdat de informatie die D’Haeseleer met zijn fijngevoelige persberichten op zijn zachtst gezegd nogal gekleurd is, ging ik eens een kijkje nemen in dat dossier. Wat is er juist aan de hand?

vzw Barmhartigheid

De vzw ” islamitisch cultureel centrum Barmhartigheid-Arrahma” werd in 2006 opgericht met als doel: islamitische eredienst, educatieve, sportieve en culturele activiteiten organiseren zoals: cultuurlessen, taallessen, bijlessen voor jongeren met leerproblemen, bestrijding van analfabetisme,… Deze info vind je hier terug in het Staatsblad.

Deze vzw verzamelde in de jaren nadien middelen bij leden en sympathisanten en kocht daarmee een huis op de Edingsesteenweg, waar deze mensen onderdak konden vinden voor hun activiteiten: vorming voor kinderen en een islamitsisch centrum. De vzw kocht dit huis dus zelf, zonder overheidstussenkomst (in tegenstelling tot de kerk bijvoorbeeld). Er is trouwens een verschil tussen een echte moskee, waar de mensen hoofdzakelijk komen om te bidden, die erkend is door de moslimexecutieve en middelen van de overheid krijgt, en een ‘islamitisch centrum’, waar hoofdzakelijk niet-religieuse activiteiten gebeuren.

De eerste en tweede aanvraag

Omdat ze naast de lessen en activiteiten ook af en toe gebedsdiensten willen organiseren, is het verplicht om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen als plaats voor erediensten. Ook al zou het niet gauw iemand opvallen dat mensen binnen in huis bidden, hield deze vzw zich strict aan de regels en deed een aanvraag bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Ninove. Hiervoor is ook een openbaar onderzoek nodig. Je weet wel: er hangt dan zo’n gele affiche aan de straat en dan heeft iedereen 30 dagen te tijd om de aanvraag te gaan inkijken en bezwaarschriften in te dienen.

De vzw Barmhartigheid deed sinds 2009 twee aanvragen. De eerste werd geweigerd omdat de gele affiche niet tijdig was omhooggehangen en de tweede trok de vzw zelf in omdat er onder andere problemen zouden kunnen zijn met de brandveiligheid in het gebouw en ze eerst de plannen wilden aanpassen. Intussen had D’Haeseleer natuurlijk ook al gemobiliseerd, gekleurde persberichten de wereld ingestuurd, petities georganiseerd… en zelfs een paar gratis vaten gegeven om te vieren dat de vergunning werd geweigerd.

Derde keer, goeie keer?

De vzw nam een architect onder de hand die de plannen aanpaste en deed onlangs een derde aanvraag.  De vzw wil het gebouw brandveiliger maken en parkeerplaatsten voorzien om het huis en het aanpalende zaaltje geschikt te maken om er “vorming voor minderjarigen te voorzien en gebedsmomenten te organiseren”. De bijlessen voor de kinderen zouden plaatsvinden op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Op vrijdagmiddag wil men een gebedsdienst organiseren. Dit duurt zo’n drie kwartier en gaat door rond de middag en zou maximum 30 bezoekers aantrekken. Daarnaast is het gebouw beschikbaar om er voor de mensen die dat willen 5 maal daags te komen bidden. Ook hier zou de opkomst vrij beperkt zijn. De vzw verwacht dat er overdag in het gebouw maximum 10 mensen zouden aanwezig zijn.

Het openbaar onderzoek naar aanleiding van deze aanvraag  is sinds deze week afgelopen en D’Haeseleer verzamelde 2183 identieke bezwaarschriften, met volgende bezwaren van het VB:

-Parkeerproblemen: er zijn maar 7 parkeerplaatsen voorzien

-lawaaioverlast bij het binnen en buitengaan van het gebouw

-het gebouw en de zaal zijn niet brandveilig genoeg

-daling van de waarde van de omliggende huizen

-dit hoort niet thuis in een woongebied

Naast de bezwaarschriften, zijn er ook een aantal wettelijk verplichte adviezen in het dossier:

-Een gunstig advies van de brandweer: het gebouw is brandveilig tot 99 personen op het gelijkvloers en 49 personen op de eerste verdieping.

-dienst mobiliteit van de stad: ongunstig advies wegens te weinig parkeerplaatsen (slechts 7 voorzien in het plan).

-Vlaams agentschap wegen en verkeer: gunstig advies. Dit advies is nodig omdat de Edingsesteenweg een gewestweg is.

-dienst milieu van de stad. Ongunstig advies omdat er een beplantingsplan voor een groenscherm ontbreekt.

Mijn reactie:

7 parkeerplaatsen is niet overdreven veel, maar die zouden enkel op vrijdagmiddag gedurende een uurtje worden gebruikt. Op dat moment zijn er op de Edingsesteenweg zelf (en vlakbij op de parking van de St-Theresiakerk) voldoende plaatsen. Tenslotte gaat het maar om maximaal 30 personen waarvan een groot deel ongetwijfeld te voet of met de fiets zal komen. Inzake mobiliteit geeft de stad negatief advies maar het Vlaams gewest geeft positief advies.

Brandveiligheid is na de aanpassingen gemaakt door de architect van de vzw geen punt meer. Positief advies van de brandweer voor een hoeveelheid mensen die 5 keer groter is dan de verwachte hoeveelheid volk. Wel zeer attent van D’Haeseleer om zich zorgen te maken om de brandveiligheid van deze moslims.

Het negatief advies van de dienst milieu is belachelijk: er ontbreekt een beplantingsplan voor een groenscherm! Maw. de vzw vergat aan te geven welke haag of bomen ze voor die garage gaan zetten. Zo hallucinant dat zelfs D’Haeseleer er niet aan dacht om het in zijn bezwaarschrift te zetten.

Het bezwaar van het VB dat een gebedsplaats niet zou thuis horen in een woongebied, is ridicuul: staan er dan geen kerken in woongebied? Waar hadden ze het dan wel gewild? Industriegebied? In de Ninia?

En lawaaioverlast bij het binnen en buitengaan van max 30 mensen? Tja, als dat een argument is, dan moeten we veel verbieden. Bvb het partijbestuur van het VB.

Los van de aanvraag en het proceduregedoe

Verder: er is in België gelukkig zoiets als de grondwet en de vrijheid van godsdienst: iedereen heeft het recht zijn godsdienst te belijden. In ben zelf zeker geen godsdienstfanaat maar vind, net zoals de grondwetgever, wel dat mensen het recht moeten hebben om te geloven. D’Haeseleer moet stoppen met de mensen wijs te maken dat hij die gebedsplaats kan tegenhouden: ooit zal hij geen procedure-opmerkingen meer kunnen maken en komt die er toch. D’Haeseleer, stop met je rondje “allochtonen-pesten” om stemmen te winnen!

Verder vind ik dat mensen die uit het Brusselse naar Ninove komen wonen, zich moeten integreren in de Ninoofse samenleving. Daarom moet er alles aan gedaan worden om hen Nederlands te leren en te betrekken in het verenigingsleven en anderzijds verwachten we van de nieuwkomers inspanningen. Net als iedereen moeten ze de wetten respecteren, zich inspannen op school, op het werk en actief moeite doen om Nederlands te leren en te spreken.

Persoonlijk zie ik ook de positieve kanten van deze islamitische organisatie in onze stad. Het kan de informatiedoorstroming met het beleid verbeteren en zal via de bijlessen voor kinderen zeker ook kunnen bijdragen tot het geluk en de welvaart van die kinderen en tot de integratie van moslims. De goedkeuring van die vergunning zou ook een positief signaal zijn naar de moslimbevolking: ook zij wonen in Ninove! In een interview op de regiobladzijden van het Nieuwsblad van 2006 geeft de voorzitter van de vzw Barmhartigheid Mimoun El Hammoudi trouwens aan dat het hoofddoel van hun vzw het bevorderen van de integratie is. Het bijzonder interessant interview lees je hier.

Hak de knoop door

Tot slot een warme oproep aan politiek Ninove: geef de vzw Barmhartigheid de vergunning, hak die knoop door en maak van de nood een deugd: werk samen met hen om de integratie van moslims in onze stad te bevorderen.  Of electoraal vertaald: ga voor de korte pijn, neem die beslissing nu, D’Haeseleer zal 2 maand van zijn tamtam maken, nadien zullen de mensen merken dat die vzw helemaal zo slecht niet is en het zal je in 2012 geen stem extra kosten.

Veel Gepraat, op naar de gemeenteraad!

sp.a Ninove werkt momenteel aan zijn programma voor Ninove. wij werken rond de volgende belangrijke klemtonen:

De hoofdlijnen waarin we alle beleidsdomeinen willen inschakelen zijn de volgende:
1. Stoppen van de verloedering
2. Armoede bestrijden en het lokaal sociaal vangnet verbeteren
3. Een levendig Ninove op de sporen zetten
4. Terugdringen criminaliteit
5. Mobiliteitsinfarct voorkomen
6. Verbeteren dienstverlening

1. stoppen van de verloedering
Dit gaat over sluikstorten, leegstaande panden, slecht onderhouden percelen, voetpaden,…
We willen enerzijds duidelijk maken aan iedereen dat wie sluikstort zich binnen de korste keren aan een gemeentelijke boete kan verwachten. Anderzijds willen we een proper Ninove aanmoedigen door onze inwoners aan te sporen hun gevels/voortuinen/voetpaden mooi te houden door ze hier actief op aan te spreken en diegenen te belonen die het goed doen.
Dit thema gaat verder over het tegengaan van een al te wilde appartementsbouw en de bescherming en herwaardering van ons erfgoed. Door een aantal stedenbouwkundige verordeningen op te stellen willen we een aantal typisch Ninoofse straatzichten bewaren. Verder kan het niet langer worden uitgesteld om iets te doen aan onze koepoort en het oud stadhuis. We moeten er wachten op de Vlaamse overheid. Maar onze monumenten kunnen toch wel wat beter onderhouden worden, een pot vernis of verf kost toch zoveel niet.

2. armoede bestrijden en het sociaal vangnet verbeteren
Ninove telt tussen de 10 en de 15% armen. Wij vinden dit een stad als Ninove onwaardig. Door het ondersteunen van sociale tewerktstellingsactiviteiten, het creëren van extra werkgelegenheid, een versnelling in het investeren in sociale woningen en een goede werking van het OCMW willen we alles in het werk stellen om dit cijfer naar beneden te halen.

3. Een levendig Ninove op de sporen zetten.
We voelen zeer goed de toenemende verbrusselsing van onze stad. Ninove wordt meer en meer een soort slaapstad van Brussel. We willen dat Ninove nog meer gaat leven en niet een slapend privinciestadje wordt. We willen dit doen door zwaar in te zetten op het ondersteunen van de vele Ninoofse verenigingen. Verder willen we een wijkwerking in Ninove centrum op poten zetten. Teveel vroeger levendige wijken hebben hun identiteit wat verloren. We willen voor iedereen die iets wil organiseren in zijn wijk de drempel zo laag mogelijk houden. De stad zal meteen klaar staan met logistieke en administratieve steun om elke vrijwillige organisatie zo goed mogelijk te steunen.
Een zelfde plan hebben we voor de deelgemeenten. Ook daar moet er iets gedaan worden aan de toenemende individualisering.
Een levendig Ninove veronderstelt een goede culturele programmatie waar we de bezoekersaantallen willen verhogen door een betere bekendmaking van de eigen organisaties en ook de privé-organisaties. Het lijkt ons verder een goed idee om in de deelgemeenten in de parochiezalen of buurthuizen af en toe door de plomblom wat te laten programmeren.

4. Terugdringen van de criminaliteit
Hier gaat het dan in de eerste plaats over de kleine criminaliteit zoals vandalisme, sluikstorten, wildplassen,…
We willen in Ninove een systeem van gemeentelijke administratieve sancties installeren, dat door onze lokale politiediensten ten volle moet worden toegepast. Zodat deze kleine inbreuken niet langer geseponeerd worden door het parket. Het moet duidelijk zijn voor de Ninovieters dat dergelijke kleine overlastfenomenen niet worden getolereerd en dat wie een overtreding begaat binnen de twee weken een gemeentelijke boete in zijn bus mag verwachten.
Verder moeten er maatregelen worden getroffen om de sociale controle toe te doen nemen, bijv. door het plaarsen van verlichting op plaatsen waar dit nodig is, het optreden tegen verloederde plekken uit het eerste thema is belangrijk om die kleine overlastfenomenen tegen te gaan.
Het aanpakken van grotere criminaliteit lijkt ons iets waar we vooral onze lokale politiediensten hun werk moeten laten doen. Dit is immers een problematiek waar de stedelijke overheid minder vat op heeft.

5. Mobiliteitsinfarct voorkomen
Enerzijds willen we het Ninoofse stadscentrum aangenamer maken voor fietsers en wandelaars, anderzijds willen we dat er voldoende parkeergelegenheid gegarandeerd blijft. We willen gezien de ruime subsidies hiervoor een groot deel van de schoolgaande jeugd opnieuw per fiets naar school laten komen. Hiertoe moeten er vanuit de verschillende deelgemeenten en wijken goed onderhouden fietspaden worden aangelegd. Op 6 jaar tijd kan hier een enorme stap vooruit worden verwezenlijkt. Dit betekent wel dat er minder kan geïnvesteerd worden in de heraanleg van bestaande wegen.
Een tweede belangrijk punt dat aansluit bij het thema “levendig Ninove” is het aanleggen van kleine pleinen in de dorpskernen en de Ninoofse wijken. We willen dat elke wijk en deelgemeente zijn publieke ruimte heeft waar er kan worden samen gekomen, waar het mogelijk is om iets te organiseren.

6. verbeteren van de dienstverlening
Volgens ons is dit één van de kerntaken van de stad: zorgen dat alles waarvoor een Ninovieter de stadsdiensten nodig heeft op een zo goed en zo snel mogelijke manier wordt bezorgd. We willen de manier waarop de stad tal van dingen aflevert eens goed onder de loep nemen en overbodige tussenstappen zoveel mogelijk schrappen en waar mogelijk zoveel mogelijk automatiseren. In samenwerking met de stadsdiensten kunnen we zo onze dienstverlening verder moderniseren. Concreet gaat dit verder nog over de openingsuren, een goede website, klantvriendelijkheid,…

Al bovenstaande zaken zijn een eerste aanzet waarrond we met een aantal personen verder werken om tot een concreet en haalbaar project voor Ninove te komen. We weten dat de budgettaire ruimte niet alle wensdromen kan waarmaken. Toch kan een stad met de budgetten van Ninove op 6 jaar tijd heel wat verwezenlijken. SPa Ninove gaat voluit voor de verwezenlijking van zijn project!

Een stad is meer dan een verzameling appartementen

De VLD-CD&V-LDD-meerderheid heeft de bespreking van het ruimtelijk structuurplan op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. In dat ruimtelijk structuurplan wordt ondermeer voorgesteld om de bestemming van de OCMW- en Kaaischoolsite te wijzigen van openbaar nut naar woonzone. Het voorstel van het schepencollege houdt in dat er op de site nog maar eens appartementen worden voorzien, tot groot jolijt van de privéprojectontwikkelaars.

Een stad moet meer zijn dan een verzameling appartementen en daarom blijft sp.a pleiten om aan de ganse site een gemengde, maar openbare functie geven. Om het nog eens concreet te stellen: de creatie van een extra groene long in het centrum van de stad met een kleiner rusthuis of woonzorgzone, gecombineerd met een buurthuis of jeugdhuis en ontmoetingsruimte, een stadsarchief en tentoonstellingsruimte in de kaaischool. En uiteraard gezellige terrasjes langs de Dender!

Ik wil nog eens extra aanstippen dat ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad (en met haar de betrokken architecten, landbouwers, natuurbeschermers, promotoren voor sociale en andere woningbouw, stedenbouwkundigen, vakbonden) het standpunt van sp.a onderschrijft!

Daarom een laatste oproep tot het stadsbestuur om creatief te zijn en om deze schitterende locatie in het voordeel van de Ninovieters te gebruiken! En met mij de meer dan 900 ondertekenaars van de petitie waarin wordt geijverd om de leefbaarheid in de stad te vermeerderen en om een halt te stellen aan de appartementitis!

Stad verhoogt tarieven uitleendienst met 20%

De Raad van Bestuur van het AGB Dienstenbedrijf besliste om de tarieven waartegen verenigingen zaken kunnen ontlenen drastisch te verhogen met gemiddeld 20%. Nu de VLD-CD&V-LDD meerderheid onder impuls van Freddy Van Eeckhout besliste om het stadsmagazijn om te vormen tot een Autonoom Gemeentebedrijf met een dure manager en overdreven veel directeurs en chefs, wil men dit financiële debacle mee laten betalen door de verenigingen.

Frederik Dewaele, sp.a-vertegenwoordiger in die Raad van Bestuur vindt dat het stadsbestuur er alles moet aan doen om het verenigingsleven te ondersteunen en betreurt daarom de grote prijsverhoging. Wij willen dat verenigingen en buurtcomités vrijelijk kunnen beschikken over alle uitleenmateriaal zodat de prijs van het ontlenen van materiaal zeker geen belemmering vormt om iets te organiseren. Daarnaast vindt sp.a dat er een maximumwaarborg zou moeten zijn zoals men dat ook al toepast in de provinciale uitleendienst, zodat organisatoren geen waarborg van 1000€ cash of meer moeten betalen.

Een bruisend verenigingsleven is essentieel voor het welzijn van onze inwoners. Het is daarom nodig dat de stad er alles aan doet om dit te ondersteunen. Sp.a wil dan ook dat de stedelijke uitleendienst veel gebruiksvriendelijker wordt voor het verenigingsleven en klaagt een aantal anomalieën aan.

Zo moet de waarborg voor de gehuurde materialen cash of met een cheque betaald worden en het huurgeld via overschrijving. Sommige zaken wil men gratis komen leveren, voor andere moet men dan weer betalen, wat leidt tot absurde situaties waarbij een halflege vrachtwagen materiaal komt leveren en de organisatoren bv. een viertal dranghekkens zelf moeten gaan halen.

Tot slot klaagt sp.a de discriminatie tussen de verenigingen aan. Sommige organisaties moeten geen huur of waarborg betalen. Het is niet duidelijk hoe deze zijn geselecteerd. We stellen voor om alle erkende verenigingen gratis te laten ontlenen en pleiten ervoor dat ze enkel een waarborg zouden moeten betalen van maximum 250€.

Laat de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke blijven!

De Ronde van Vlaanderen is een monument. En dat monument omvat drie andere absolute monumenten: de Muur, de Bosberg en de aankomst in Meerbeke. Naar aanleiding van de aankomst van een rit in de Driedaagse van De Panne in Oudenaarde gaan opnieuw stemmen op om de aankomst van de Ronde naar Oudenaarde te verhuizen. Wij zeggen daar volmondig ‘Neen!’ tegen en we vragen middels een petitie de steun aan alle wielerfans van Vlaanderen, België en de rest van de wereld.

Voor alle duidelijkheid: een verhuis van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen naar Oudenaarde is nog niet aan de orde. Het contract tussen de organisatie van de aankomst in Meerbeke en Flanders Classic, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, loopt tot en met 2011.

sp.a-Geraardsbergen en sp.a-Ninove houden desalniettemin een petitie bij wielerfans om duidelijk te maken dat bij wielerminnend Vlaanderen de Ronde zoals ze nu gereden wordt, met Muur, Bosberg en Meerbeke als slot van de wedstrijd, de voorkeur wegdraagt. Als de mensen mogen kiezen, dan kiezen ze met absolute zekerheid voor het huidige parcours. Een Ronde van Vlaanderen zonder Muur en Bosberg als ultieme scherprechters is absoluut ondenkbaar!

Voor Geraardsbergen is er, naast het sportieve aspect, ook een andere reden waarom Muur en Bosberg in de finale van de Ronde moeten blijven zitten. De toeristische uitstraling van de Oudenbergstad steunt voor een aanzienlijk deel op het monumentale cachet van de Muur. Als één van de 3 ‘M-en’ (er is ook nog de Mattetaart en het oudste Manneke Pis) op termijn aan waarde zou inboeten, dan wordt een belangrijke pijler van het toeristisch beleid weggeslagen. We roepen op tot collegialiteit tussen steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen en vragen vriendelijk de handen af te houden van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen.

De aankomst in Meerbeke is monumentaal. Op deze brede en lichthellende kaarsrechte aankomststrook werden al vele heroïsche gevechten geleverd. Hier wint altijd de sterkste. In Meerbeke is het altijd man tegen man en iedereen voert een gelijke strijd tegen weer en wind. Dit kan een aankomst op de Markt in Oudenaarde nooit bieden.

Wij hebben op zich niets tegen de commerciële exploitatie van het wielrennen. Integendeel: een visionair man als Wouter Vandenhaute kan het Vlaamse wielrennen wellicht nog groter en belangrijker maken dan het nu al is. Maar we vragen om het sportieve aspect te laten primeren op de commercie. Laat de Ronde van Vlaanderen alstublieft zoals ze is. Het is nu al de mooiste koers ter wereld,laat ons dat zo houden.