Lieven 2e opvolger op Kamerlijst sp.a

Binnen enkele dagen is het weer zover: verkiezingen. Ik ben kandidaat op de federale sp.a lijst en sta als 2e opvolger op de Kamerlijst. Er is dus een kans dat ik als Ninovieter in het federaal parlement terecht kan komen om er onze stad en streek te vertegenwoordigen.

Als medewerker van de sp.a studiedienst volg ik al een tiental jaar de begroting, fiscaliteit en het pensioenbeleid op. Stuk voor stuk federale thema’s met heel wat uitdagingen de komende jaren. Het zou dan ook geweldig zijn mocht ik deze thema’s nu ook in het parlement zelf kunnen opvolgen.

Als sp.a focussen we in deze campagne rond 3 grote thema’s. We willen terug zekerheid brengen voor de mensen door een uitgewerkt pensioenplan waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de loopbaanduur. Voor ons hebben mensen die 42 jaar gewerkt hebben, recht op een deftig pensioen van minstens 1500 euro per maand. Ten tweede willen we de koopkracht van mensen die werken verhogen en werkten daarom een grote fiscale hervorming uit, waarbij we de inkomsten uit vermogen die nu amper of niet worden belast, ook een eerlijk deel laten bijdragen. Met de opbrengst daarvan kunnen we de belastingen voor mensen die werken verlagen zodat werken meer loont.  Tenslotte wil sp.a opkomen voor mensen die zorg nodig hebben, zodat iedereen altijd de zorg krijgt die hij nodig heeft, en dat zonder er zich blauw te moeten voor betalen.

Ik durf je dan ook te vragen om volgende zondag mijn bolletje als 2e opvolger op de Kamerlijkst te kleuren om me zo de kans te geven mijn stad en streek te vertegenwoordigen en  op te komen voor mijn ideeën in het parlement. Uiteraard mag je zeker ook andere sp.a-kandidaten aankleuren zoals mijn Ninoofse vriendinnen Katie Coppens (5e plaats Kamer) en Eva Mazambi (14e plaats Vlaams Parlement) , onze lijsttrekkers Joris Vandenbroucke (Kamer), Conner Rousseau (Vlaams Parlement) en Kathleen Van Brempt (Europa) en alle andere sp.a kandidaten.

affiche

De waarheid over socio-culturele participatie in Ninove

De federale overheid geeft jaarlijks een subsidie aan alle Belgische ocmw’s die de ocmw’s verplicht moeten gebruiken voor socio-culturele participatie en de strijd tegen kinderarmoede. Ook het Ninoofs ocmw ontvangt hiervoor jaarlijks circa 20.000 euro.

Wie komt hiervoor in aanmerking? Dat hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het gaat niet enkel om mensen die leefloon ontvangen, maar ook om mensen die (deeltijds) werken met een laag inkomen, gepensioneerden, zieken, invaliden,… en hun schoolgaande kinderen. In totaal gaat het op dit moment om een 1300 tal Ninovieters die hiervoor in aanmerking komen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, contacteer dan vzw Teledienst of het Ninoofs ocmw.

We gebruiken deze middelen zoals de federale overheid het ons verplicht:

  • Tussenkomst in schoolfacturen via de schoolkansenpas waarbij het ocmw 50% van de kost betaalt (via die subsidie), de school 25% ten laste neemt en de ouders ook 25%
  • Korting op socio-culturele activiteiten via de Uitpas
  • Tussenkomsten in de kosten voor ontspanning of ondersteuning van studies

Voor deze laatste categorie voorzien we een maximale tussenkomst van 200 euro per persoon per jaar (waarbij we toelaten dat gezinnen dit vrij verdelen binnen hun gezin) en we nemen telkens maximaal 75% ten laste. We vinden dat mensen hun eigen ontspanning mogen kiezen, dus de kinderen en ouders zijn daarin vrij.

En waarom doen we dit? Omdat kinderen alle kansen moeten krijgen op school en omdat het ook voor mensen in armoede belangrijk is te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur en evenementen.

Herinner je de pano-reportage over armoede van midden september waarin het ene kind zei dat hij zo opkeek tegen de start van het schooljaar omdat iedereen dat zou vertellen over de reizen die ze hadden gemaakt, terwijl hij enkel was gaan zwemmen. En het andere kind dat ervan droomde om eens naar Euro Disney te kunnen gaan.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-arm-vlaanderen-5-jaar-later/

Met de steun (en in opdracht) van de federale overheid zorgen de ocmw’s (in gans België) ervoor dat ook deze kinderen eens naar een pretpark kunnen, bij een sportclub of naar de cinema kunnen gaan. En dat is maar goed ook.

En tot slot: we maken uiteraard geen enkel onderscheid naar kleur en afkomst van onze cliënten en behandelen iedereen op dezelfde manier. Voor ons is elk kind in armoede gelijk, en er één te veel.

“Wat heb jij eigenlijk de voorbije 6 jaar gedaan?”

Sommige mensen vragen me wat ik de voorbije jaren zoal gerealiseerd heb als schepen. Teveel op het verleden gericht zijn hoeft niet – vooruit kijken naar de toekomst is immers belangrijker- maar voor diegenen die het vroegen (en ook wat ter herinnering voor mezelf), maak ik graag eens het overzicht van de opvallendste nieuwe initiatieven. De vele zaken die al jarenlang goed lopen laat ik even buiten beschouwing maar zijn daarom niet minder waardevol.

Ik heb de initiatieven ingedeeld in zaken waar ik zelf tevreden, neutraal of ontevreden over ben. Dit is dus een subjectieve gekleurde mening van mezelf.
Voor alle duidelijkheid: voor de zaken die niet helemaal  gelopen zijn  zoals ik het wou, zoek ik geen schuldigen. Als bevoegd schepen en ocmw-voorzitter ben ik (politiek) verantwoordelijk en neem ik de eventuele fouten, vertragingen,… op mij. Anderzijds zijn de zaken die wel goed liepen uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar gebeurde dit bijna altijd in samenwerking met anderen  (collega’s, ambtenaren, vrijwilligers, verenigingen, burgers,….)

 

OCMW Jeugd
Tevreden Senioren Speeltuintjes
Mobiel Sociaal Huis waarbij vrijwilligers eerst alle 75+’ers en nu alle 65+ers bezoeken op zoek naar verborgen problemen + aanpak en opvolging van de problemen Vernieuwd speeltuintje Meeuwenlaan Outer + petanqueveld na inspraak buurt
Ontmoetingscentrum voor senioren de Fontein in Ninove waar senioren goedkoop samen kunnen eten, spelletjes spelen of activiteiten doen, oa op het nieuwe petanqueterrein. Vernieuwd speeltuintje Elsbeekstraat Meerbeke + petanqueveld en vaste barbecue na inspraak buurt
Ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen Nieuw speeltuintje Groeneweg Ninove + petanqueveld na inspraak buurt
Mindermobielencentrale die vervoer organiseert voor senioren en mensen die niet mobiel zijn Nieuw voetbalterreintje op grasveld Abdijstraat Ninove
Samenwerking met shm Ninove-welzijn voor 36 sociale flats en ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke Nieuw speeltuintje Plekkersstraat Aspelare na inspraak buurt met leaderproject
WZC Klateringen Inrichting van de pastorijtuin in Appelterre tot groene speelzone met boomhut
Herziening van de lening voor de bouw van wzc Klateringen met totale besparing van 2,9 mio euro over de looptijd tot gevolg Inrichting speelbos aan Van Langenhaeckestraat in Appelterre
Halvering van het verlies van wzc Klateringen met nog steeds lage ligdagprijs en zonder supplementaire kosten. Extra subsidies die worden ontvangen van de Vlaamse overheid door voorrang te geven bij opnames aan mensen met meer zorgnoden Speeltoestellen voor school en speelpleinwerking Appelterre
Goeie kwaliteit van wzc Klateringen met grote tevredenheid bewoners en familie Nieuw speeltuintje in Neigem na inspraak buurt
Strijd tegen kinderarmoede

 

Nieuw speeltuintje in Pollare na inspraak buurt en vzw parochiale werken (binnen enkele maanden klaar)
Aanstellen kinderarmoedecoördinator Nieuw speeltuintje in H. Plancquaertstraat in Outer na inspraak buurt (binnen enkele maanden klaar)
Project rond verhoging participatie van kinderen in armoede aan kleuteronderwijs Nieuw speeltuintje aan Gemeenteplein Meerbeke na inspraak buurt en chiro’s (binnen enkele maanden klaar)
Katrol-werking met huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen in armoede Plan voor nieuw speeltuintje in Keldermeersbaan in Ninove na inspraak buurt (we mikken op voorjaar 2019)
Sensibilisering rond kinderarmoede door oa. spandoeken met cijfers om Ninovieters bewuster te maken van de problematiek Plan voor nieuw speeltuintje aan dorp Nederhasselt na inspraak buurt
Project Bolle buik: ondersteuning van jonge kwetsbare meisjes die zwanger zijn en net moeder zijn geworden Jeugdbewegingen
Rechtenverkenner: 0 tot 2 jarigen kinderen krijgen automatisch alle rechten die ze verdienen Ondersteuning vanuit de stad bij nieuwbouw meisjesKSA Ninove
Speelotheek waar mensen speelgoed kunnen ontlenen voor hun kinderen Invoering van kampvervoerssubsidie voor jeugdbewegingen
Netwerkvorming en samenwerking rond de strijd tegen kinderarmoede en activering Inspraak en opbouwwerk

 

Sociale dienst en activering

 

Serious urban games voor scholen met oa mayor@yourtown spel dat inspraak geeft aan jongeren
Extra maatschappelijk werkers voor sociale dienst ocmw Opstart jeugdopbouwwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (oa in en rond stadspark)
Aanstellen projectmedewerker sociale zaken die sociaal beleid mee vorm moet geven en subsidiedossiers uitschrijven Speelpleinwerking

 

Activeringsproject met andere gemeenten waarbij het activeringsbeleid wordt gestroomlijnd samen met de vdab Mobiele speelpleinwerking in de dorpen in de zomervakantie
Uitbreiding van het aanbod aan activeringsmogelijkheden voor sociale cliënten waardoor we meer mensen aan een gepaste job konden helpen Aangepast subsidiereglement zodat speelpleinwerking in Denderwindeke beter ondersteund werd en in Appelterre kon opgestart worden
Sociaal  Varia
Buddy-werking om vluchtelingen en vreemdelingen te begeleiden en te helpen bij hun integratie  Bibzaal (nu voormalige Theresiakerk) doet in examenperiode dienst als studiezaal
Samenwerking met vzw levenslust en vzw amon om kwetsbare jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen in appartement en voormalige pastorij van de nieuwe kerk in Meerbeke  Tafeltennistafel aan stadspark
Starten met buurtwerk in wijk-Groeneweg
Preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen van gezinnen te vermijden
Sociale moestuin voor kwetsbare mensen die samen in de moestuin werken en hun eigen groenten kweken
Samenwerking met vzw Teledienst
Oplossing voor het huisvestingsprobleem van de sociale kruidenier van vzw Teledienst dat een nieuwe locatie kon vinden in het stadsgebouw naast de Hospitaalkapel in de Burchtstraat
Samenwerking vzw Teledienst met oa subsidiëring van het sociaal restaurant waardoor dit actief kon blijven
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersloket om kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met alle soorten vrijwilligerswerk
Invoeren systeem van waardering voor vrijwilligers waardoor zij een beperkte (onkosten)vergoeding krijgen en worden uitgenodigd voor een etentje/ontbijt in de week van de vrijwilliger
Personeelsbeleid
Invoering van systeem van glijdende uren voor het personeel waarbij dat mogelijk is
Organisatie van examens waardoor personeelsleden nu vaste contracten hebben in de plaats van opeenvolgende tijdelijke contracten
Invoering tweede pensioenpijler voor alle ocmw-personeel, ook van wzc Klateringen
Infrastructuur
Bouw Sociaal Huis en Huis van het Kind in de Burchtstraat (klaar tegen aug 2019): alle sociale dienstverlening onder één dak
Zonnepanelen op wzc Klateringen en (binnenkort) op gebouw De Cooman
Communicatie
Nieuwe website met chatfunctie Sociaal Huis en OCMW om de drempel te verlagen om contact op te nemen
Neutraal

 

Er zijn beperkte stappen gezet naar een voldragen HR-beleid maar had meer mogen zijn Nieuw speeltuintje en groenzone aan Witherenstraat (binnen enkele maanden klaar maar heeft te lang geduurd)
Projecten rond preventie en nazorg in de schuldhulpverlening waren er maar door personeelsgebrek had dat meer mogen zijn Professionele beveiligingsfirma bij fuiven in de Kuip (had sneller gemogen)
Opstart renovatiedossier serviceflats Denderwindeke (we hadden verder mogen staan) Aantrekkelijker maken de Kuip (had meer mogen zijn)
Professionele ondersteuning voor jeugdwerk en jeugdhuis het Uur (had er eerder moeten zijn)
Patrimonium jeugdwerk verbeteren (had vlotter gemogen)
Ontevreden
Kinderarmoede is toch gestegen dus onze inspanning  moet nog vergroten Extra jeugdhuis in Ninove-centrum: plan en bouwvergunning was klaar na betrokkenheid jongerengroep, maar politiek draagvlak was weg

 

 

Plan speeltuintje Pollare

We willen in elk dorp en wijk graag een speeltuintje voorzien, omdat spelen belangrijk is voor kinderen, maar ook als ontmoetingsplaats voor de buurt. Na een inspraakmoment met de kinderen en ouders van de buurt, maken we telkens een speeltuinplan dat we nadien nog eens aftoetsen voor we het definitief beslissen. De stap nadien is dat er een bouwvergunning wordt aangevraagd, dat een lastenboek en bestek wordt opgesteld om zo een aannemer te kunnen zoeken die de werken uitvoert.

Ook in Pollare hebben we intussen het plan klaar voor het nieuwe speeltuintje achter het parochiaal centrum tussen Sint-Kristoffelstraat en Echel. De bouwvergunning is er intussen en het bestek is in opmaak om een aannemer te kunnen zoeken die dan binnen een aantal maanden aan de slag kan.

Hier alvast het plan (let op de boomhut!)

Plan speeltuin Pollare

Ninoofs OCMW vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad besliste om de 20 serviceflats gelegen aan de kerk van Denderwindeke te vernieuwen.

De 20 flats zijn intussen 20 jaar en kunnen een opfrissing gebruiken. Zo zullen de keukens vernieuwd worden en willen we de verwarming met accumulatoren vervangen door aardgas. Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan hiervoor een budget van 550.000 euro.

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen), zelf inwoner van Denderwindeke: ‘Ik ben heel blij dat het OCMW niet enkel samen met Ninove-Welzijn meer dan 30 nieuwe seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren bouwt in Denderwindeke maar dat er ook wordt gedacht aan de vernieuwing van de bestaande serviceflats in ons dorp.’

IMG_6941 serviceflats Denderwindeke

Ninove start in september met Speelodroom

De Ninoofse gemeenteraad keurde vorige week de oprichting van de speelotheek goed. In zulke speelotheek kan iedereen speelgoed ontlenen en is ook ruimte voorzien om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Schepen van kindbeleid Katie Coppens (Samen): ‘De speelotheek is een samenwerking tussen stad, OCMW en vzw Teledienst. Iedereen is er elke woensdagnamiddag welkom om educatief en plezant speelgoed te komen ontlenen, maar we focussen toch ook op kinderen in armoede. De speelotheek komt in de voormalige conciërgewoning van de FOD Financiën langs de Onderwijslaan en zal worden gerund door vrijwilligers van vzw Teledienst, de Ninoofse armoede-organisatie. De stad en het OCMW voorzien de coördinator.’

Het OCMW en de stad werken samen met vzw Teledienst al een tijdje aan de voorbereiding van deze speelotheek, we zijn dan ook blij dat ze midden september zal kunnen openen langs de Onderwijslaan. Wanneer de bouw van het nieuwe sociaal huis en huis van het kind in de Burchtstraat binnen een tweetal jaar klaar is, zal de speelotheek verhuizen naar het nieuwe huis van het kind. Na een wedstrijd bij de Ninoofse scholen, werd de naam ‘Speelodroom’ gekozen voor de Ninoofse speelotheek.

babyspeelgoed

Mayor@Ninove

Goed nieuws! Ninove is uitgekozen om samen met 3 andere steden (Diest, Maasmechelen en Bornem) mee te werken aan een interactief spel voor jongeren. In dat Mayor@YourTown-spel dat de vzw [ew32] ontwikkelt staat de vraag centraal wat jongeren zouden doen indien zij de burgemeester van hun stad zouden zijn. Gewapend met digitale tablets trekken de jongeren op missie door de stad en komen ze in contact met verschillende lokale diensten en organisaties. Elke missie die de jongeren goed uitvoeren levert hen een fictief bedrag op, dat ze op het einde van het spel kunnen investeren in lokale projecten, zoals een nieuw jeugdhuis, skatepark of speeltuintje  bvb.

Het project van [ew32] en de 4 steden is laureaat van de projectoproep ‘My Future, Our Society’ van de Stichting P&V. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken.

Uit cijfers blijkt namelijk dat slechts 16% van hen rekent op de politiek en collectieve oplossingen om hen te helpen bij hun problemen of dromen. Ze rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. Stichting P&V wil aantonen dat het ook anders kan. Ook wil zij met haar initiatief politieke instellingen responsiever maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De Stichting P&V heeft vorige dinsdag, tijdens haar jaarlijkse conferentie en debat, de acht laureaten bekendgemaakt van haar projectoproep “My Future, Our Society”. Vier Franstalige en vier Nederlandstalige projecten werden geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure, waaronder dus ook het Mayor@YourTown spel van [ew32], Ninove en de 3 andere steden.  Wij en de andere 7 projecten krijgen hierdoor beurzen om gedurende anderhalf jaar de plannen te realiseren.

Dus binnenkort kunnen de Ninoofse jongeren hun dromen proberen realiseren als Ninoofs burgemeester.

WZC Klateringen verwent zijn bewoners met grotere TV’s

WZC Klateringen verving deze week alle TV-toestellen door nieuwe, grotere exemplaren. Daarmee wil het OCMW-bestuur het comfort van de bewoners vergroten.

We beslisten de TV’s voor onze 169 bewoners en de TV’s in de cafetaria en dagzalen te vervangen door grotere exemplaren. Op die manier is het gemakkelijker voor onze bewoners om hun favoriete tv-programma’s te bekijken en ook de ondertiteling altijd goed te kunnen lezen. Voor de bewoners geeft dit geen extra kost: WZC Klateringen stelt de TV’s nog altijd gratis ter beschikking van de bewoners.

 

Nu ook tweede pensioenpijler voor personeel wzc Klateringen

De OCMW-raad keurde vandaag mijn voorstel goed om ook voor het contractueel personeel van wzc Klateringen een tweede pensioenpijler te voorzien.

In 2010 besliste de gemeente- en OCMW-raad om voor alle contractueel stadspersoneel en het meeste OCMW-personeel een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) te voorzien van 2% van hun bruto-jaarwedde. Het personeel van wzc Klateringen werd daar toen van uitgesloten omdat er werd gedacht dat de federale overheid voor de rusthuissector zelf voor een tweede pensioenpijlersysteem zou zorgen. Maar dat gebeurde niet en zal ook niet meer gebeuren.

De OCMW-raad besliste daarom om het bestaande systeem voor de rest van het personeel uit te breiden naar het contractueel personeel van wzc Klateringen zodat vanaf nu alle stads- en OCMW-personeel van hetzelfde systeem kan genieten. Iedereen gelijk dus!

Tegelijk maakt het ons ook aantrekkelijker als werkgever in een sector die soms een tekort heeft aan personeel. De jaarkost van 70.000 euro is voorzien in het OCMW-budget.

Foto: wervingindezorg.nl

Foto: wervingindezorg.nl

Over het waarom van een pingpongtafel

Dit weekend werd de eerste openbare pingpongtafel in onze stad ingespeeld door de aanvrager, de 10-jarige Cis. Cis stuurde ons eind september vorig jaar een ontzettend mooi briefje om de stad te vragen om net zoals op de camping in Frankrijk ook in Ninove een betonnen pingpongtafel te zetten. De stad ging hier mee aan de slag, met de officiële opening dit weekend samen met TTC Ninove nu als eindresultaat.

brief Cis

Naast het feit dat we Cis’ brief supermegacool vonden, zijn er natuurlijk nog belangrijker redenen waarom we zo graag in gingen op zijn voorstel.

Ten eerste hebben we met deze meerderheid meer aandacht voor participatie en inspraak van de burgers.  Vaak zijn de grootste experten de mensen uit de buurt zelf. Daarom namen we al eerder het initiatief voor inspraakmomenten waarin we in alle deelgemeenten en in het centrum het gesprek aangingen met de bewoners. En daarom laten we de kinderen, ouders en grootouders uit de buurt kiezen welke speeltoestellen ze willen in het buurtspeeltuintje dat we in hun buurt willen aanleggen. We moeten erkennen dat we nog verder zouden kunnen gaan in dit inspraak en participatie-verhaal. En wat mij betreft: graag. Lijkt me zeker iets waar we de komende jaren verder moeten in gaan (als we de kans krijgen van de kiezers).

Ten tweede willen we natuurlijk stimuleren dat mensen sporten, of het nu in competitieverband is of zuiver recreatief. Sport is gezond en brengt mensen samen, wat hun gelukkiger maakt. Daarom ook dat collega Marc Torrekens als schepen van sport onmiddellijk positief stond tegenover de vraag van Cis.

En ten derde is er de maatschappelijke tendens om meer en meer in appartementen te gaan wonen. Dit soort verdichting kan positief zijn (oa. voor de milieu-impact) maar volgens mij enkel op voorwaarde dat er voldoende (meer dan nu) gemeenschapsvoorzieningen zijn. Want verdichting in kleinere woningen en appartementen zorgt ervoor dat er minder sociaal contact is, geen of minder tuinen om in te spelen, minder groen, … Als je de tendens naar kleiner wonen leefbaar wil houden, dan zijn meer buurtparkjes, speeltuintjes, sportterreintjes en buurthuizen nodig: daar kunnen kinderen spelen en sporten en kunnen volwassenen elkaar ontmoeten. We mogen de tendens naar kleiner wonen dus niet gewoon ondergaan, maar hebben de plicht om die te combineren met een betere inrichting van het openbaar domein met meer ruimte voor groen, ontmoeting, sport en spel, zoals bvb een openbare pingpongtafel.

pingpong