‘t is gebeurd!

Op onze algemene ledenvergadering gisteren werden de sp.a-kandidaten voor het progressieve kartel sp.a-Groen goedgekeurd. Katie Coppens, advocate en gemeenteraadslid is bij deze de mooiste lijsttrekker van Ninove (Veerle zal het me vergeven)! Ikzelf zal op de tweede plaats staan en Groen-gemeenteraadslid Wouter Vande Winkel sluit de top 3 af.

 

Samen met de andere gedreven sp.a-Groen-kandidaten (die ik hier in de volgende weken zal voorstellen) willen we opkomen voor een bestuur dat echt luistert naar de mensen. We willen meer aandacht voor inspraak van de bevolking. Dossiers als ‘Den dollar’ hebben duidelijk gemaakt dat je de lokale buurt van in het begin van het proces moet betrekken bij wegenwerken, en niet pas op het einde wanneer alles toch al beslist is. Daarom doen wij al meer dan anderhalf jaar wekelijks huisbezoeken in de deelgemeenten, die niet mogen worden vergeten. We peilen er naar de mening van de mensen zelf: wat kan er verbeterd worden in uw straat, buurt of gemeente. Dat vormt de basis van ons programma.

We willen een nieuwe wind laten waaien door het verouderde Ninoofse politieke landschap. Onze klaprozenactie waarbij we de Ninovieters een zakje klaprozenzaad aanbieden staat symbool voor de kleurrijke vernieuwing die we in het Ninoofse stadsbestuur willen brengen . Met creatieve ideeën en gedragen oplossingen willen wij ervoor zorgen dat Ninove geen saaie slaapstad wordt, maar een stad waar mensen op een aangename manier kunnen samenleven. Een stad is meer dan een verzameling appartementen! Het draait om mensen die nood hebben aan sociale contacten, groen, cultuur, plaatsen om te feesten, zorg,… Daar maken we met sp.a-Groen werk van.

Ook verkeersveiligheid en mobiliteit zijn enorm belangrijk voor ons. Een echt beleid rond fietsmobiliteit ontbreekt in Ninove.  Zo willen we de kleine fiets- en wandelwegen, die de deelgemeenten met elkaar of het stadscentrum verbinden, beter onderhouden. In de stad zelf kan heel wat gebeuren om het fietsgebruik te stimuleren. Overdekte fietsenstallingen zijn bijv. op één hand te tellen.

 

Een nieuw fietspad in Okegem

Oost-Vlaams gedeputeerde Peter Hertog beloofde de stad Ninove een subsidie van 31.000 euro voor de aanleg van een fietspad in Okegem. Het gaat op het fiets- en voetpad tussen de Hazeleerstraat en Guldenboom, waar dagelijks vele pendelaars gebruik van maken om van en naar het station te stappen en fietsen. Maar het pad ligt er al jaren slecht bij en is dan ook dringend aan onderhoud en verbreding toe. Dat kwam ook al als resultaat uit de enquête die sp.a twee jaar geleden hield bij de Okegemnaars. Dit werd toen doorgegeven aan het stadsbestuur dat al een tijdje bezig is aan de verschillende administratieve formaliteiten om aan de heraanleg en verbreding te kunnen beginnen.

Omdat dit fietspad geen deel uitmaakt van het provinciaal fietsnetwerk en ook niet van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, komt het in aanmerking voor een provinciale subsidie van 20 procent. Op 1 december besliste de deputatie de subsidie toe te kennen voor de aanleg van dit fietspad.

Goed nieuws dus. Hopelijk kan er nu snel met de werken worden begonnen!

Wat leeft er in Outer?

Zoals hier al eerder ver­meld, ga ik al sinds een jaar weke­lijks de boer op met enkele sp.a’ers in de Ninoofse deel­ge­meen­ten, telkens met dezelfde vraag: wat kan er verbeteren in uw dorp?
Het is immers heel gemakke­lijk om van achter de lap­top een par­ti­jpro­gramma te schri­jven, maar om een goed idee te hebben van wat de mensen écht willen, moet je het hen eerst gaan vra­gen. Daarom hebben we met sp.a Ninove het idee opgevat om in de laat­ste twee jaar voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen de mening van de mensen te gaan vra­gen. Niet dis­cus­siëren of ons gedacht opdrin­gen, maar gewoon vra­gen en vooral luis­teren. Nadien vat­ten we die resul­taten dan samen per deel­ge­meente en houden we daar reken­ing mee wan­neer we ons verkiez­ing­spro­gramma per dorp opstellen.

Omdat we natu­urlijk met zulke huis­be­zoeken nooit iedereen kun­nen bereiken, zet ik hier toch de belan­grijk­ste pun­ten per dorp op de site zodat iedereen met goeie ideeën nog steeds kan rea­geren. Heb je nog andere ideeën voor een beter Outer, stuur die dan gerust door naar lieven.meert@s-p-a.be of naar ons gemeenteraadslid uit Outer Katie Coppens via katiecoppens@telenet.be

Hier de belan­grijk­ste resul­taten voor Outer:

 • De inwoners van Outer waarderen vooral de rust in hun dorp en de nabijheid van het stadscentrum van Ninove.
 • Uit de gesprekken blijkt dat sommige mensen minder positief zijn over onveiligheid door te hard rijdende auto’s. Vooral langs de Smid Lambrechtstraat, de Aardeweg, Lebekestraat en de Nederhasseltstraat is dit een groot probleem. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt er gepleit voor snelheidsremmers en veilige fiets- en voetpaden zodat de kinderen opnieuw veilig de straat op kunnen.
 • Specifiek voor de Aardeweg wordt gepleit voor meer controles en een heraanleg met verhoogde fietspaden zodat de weg smaller wordt en er ook trager gereden wordt. Asverschuivingen zijn absoluut uit den boze.
 • Verder is er een sterke vraag om de voet- en fietspaden door de velden beter te onderhouden zodat er veilige fietsverbindingen zijn met Nederhasselt, Denderhoutem en Ninove-centrum. Zeker naar Ninove-centrum is dat echt noodzakelijk aangezien de aanleg van de  rotonde aan ‘Den Dollar’ de onveiligheid voor fietsers enkel zal verslechteren.
 • Ook de voetpaden langs sommige wegen zijn er soms echt slecht aan toe (bvb. Nederhasselstraat) en moeten beter onderhouden worden.
 • Op sommige plaatsen is er soms wateroverlast en wil men maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.
 • Bij velen was er vraag naar meer parkeergelegenheid in de buurt van het buurthuis. Voor de kinderen wordt voorgesteld om een klein speelpleintje te maken op een rustige plaats.
 • Tot slot vroegen vele inwoners om meer betrokkenheid, overleg en participatie bij het gemeentelijk beleid. Net als in Lieferinge en Neigem, leeft ook in Outer het idee leeft dat de deelgemeenten wat uit het oog verloren wordt door het gemeentelijk beleid.

  De kerk van Outer

 

Wat leeft er in Neigem?

Zoals hier al eerder vermeld, ga ik al enkele maan­den wekelijks de boer op met enkele sp.a’ers in de Ninoofse deel­ge­meen­ten, telkens met dezelfde vraag: wat zou u graag ver­be­terd zien in uw dorp?
Het is immers heel gemakke­lijk om van achter de lap­top een par­ti­jpro­gramma te schri­jven, maar om een goed idee te hebben van wat de mensen écht willen, moet je het hen eerst gaan vra­gen. Daarom hebben we met sp.a Ninove het idee opgevat om in de laat­ste twee jaar voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen de mening van de mensen te gaan vra­gen. Niet dis­cus­siëren of ons gedacht opdrin­gen, maar gewoon vra­gen en vooral luis­teren. Nadien vat­ten we die resul­taten dan samen per deel­ge­meente en houden we daar reken­ing mee wan­neer we ons verkiez­ing­spro­gramma per dorp opstellen.

Omdat we natuurlijk met zulke huisbezoeken nooit iedereen kunnen bereiken, zet ik hier toch de belangrijkste punten per dorp op de site zodat iedereen met goeie ideeën nog steeds kan reageren.

Vandaag de belangrijkste resultaten voor Neigem:

 • De inwoners van Neigem houden enorm van de rust in Neigem, en brengen het landelijk karakter en de aanwezigheid van het Neigembos als belangrijkse pluspunten naar voren.
 • Vele mensen zijn negatief over de verkeersonveiligheid door te hard rijdende auto’s. Vooral langs de Brusselseheerweg en de Halsesteenweg is dit een groot probleem. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt er gepleit voor snelheidsremmers en veilige fiets- en voetpaden zodat de kinderen opnieuw veilig de straat op kunnen. Specifiek voor de Halsesteenweg wordt gepleit voor meer controles en een heraanleg zodat de trillingen door het zware verkeer verminderen.
 • Er is een sterke vraag naar aardgasleidingen in bepaalde straten van Neigem.
 • Het Neigembos is een oase van rust en dé parel van Neigem, maar de grachten aan de rand van het bos worden te weinig onderhouden wat het risico op wateroverlast vergroot. Ook de wandelpaden verdienen meer onderhoud en extra parkeerplekken voor de bezoekers zijn zeker welkom.
 • Onlangs sloot het laatste café in Neigem zodat er weinig ontmoetingsplaatsen overblijven. Bij velen was er de
  wens om meer sociale contacten en ontmoetingsplaatsen in hun dorp. Een frequenter gebruik van de parochiezaal is aangewezen. Voor de kinderen in Neigemm wordt voorgesteld om een klein speelpleintje te maken op het grasveld aan
  de Brusselseheerweg.
 • Net zoals in Lieferinge vroegen vele inwoners om meer betrokkenheid, overleg en participatie bij het gemeentelijk beleid omdat het kleine Neigem dat ver van Ninove-stad ligt, wat uit het oog verloren wordt door het gemeentelijk beleid dat vooral focust op het centrum.

Heb je nog andere ideeën voor een beter Neigem, stuur die dan gerust door naar lieven.meert@s-p-a.be

Bron: wikipedia

Wat leeft er in Lieferinge?

Zoals hier al eerder vermeld, ga ik al enkele maan­den wekelijks de boer op met enkele sp.a’ers in de Ninoofse deel­ge­meen­ten, telkens met dezelfde vraag: wat zou u graag ver­be­terd zien in uw dorp?
Het is immers heel gemakke­lijk om van achter de lap­top een par­ti­jpro­gramma te schri­jven, maar om een goed idee te hebben van wat de mensen écht willen, moet je het hen eerst gaan vra­gen. Daarom hebben we met sp.a Ninove het idee opgevat om in de laat­ste twee jaar voor de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen de mening van de mensen te gaan vra­gen. Niet dis­cus­siëren of ons gedacht opdrin­gen, maar gewoon vra­gen en vooral luis­teren. Nadien vat­ten we die resul­taten dan samen per deel­ge­meente en houden we daar reken­ing mee wan­neer we ons verkiez­ing­spro­gramma per dorp opstellen.

Omdat we natuurlijk met zulke huisbezoeken nooit iedereen kunnen bereiken, zet ik hier toch de belangrijkste punten per dorp op de site zodat iedereen met goeie ideeën nog steeds kan reageren. Heb je nog andere ideeën voor een beter Lieferinge, stuur die dan gerust door naar lieven.meert@s-p-a.be

Hier de belangrijkste resultaten voor Lieferinge:

 • De Lieferingenaars waarderen vooral de rust en zijn zeer te spreken over het landelijk karakter en de aanwezigheid van groen. Er is soms wel een probleem met sluikstorten.
 • Sommige mensen zijn niet positief zijn over onveiligheid door te hard rijdende auto’s en sluipverkeer. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt er gepleit voor snelheidsremmers en extra uitwijkplaatsen.
 • Nog niet alle huizen aangesloten op het rioleringsnet en er zijn geregeld problemen met de waterbeheersing van de Molenbeek.
 • De laatste jaren kwamen heel wat nieuwe, vaak jonge, gezinnen in Lieferinge wonen. Sommige inwoners hebben
  hierdoor het gevoel dat ze hun dorpsgenoten minder kennen. Bij velen was er de wens om meer sociale contacten in hun dorp. Het buurtcomité dat oa. het sinterklaasfeest organiseert is een goed initiatief. Er zouden meer van zulke initiatieven mogen zijn en ze kunnen meer ondersteund worden door het stadsbestuur.
 • Vraag om een klein speelpleintje voor de vele kinderen.
 • Vele inwoners vroegen om meer betrokkenheid, overleg en participatie bij het gemeentelijk beleid. Het idee leeft dat het kleine Lieferinge dat ver van Ninove-stad ligt, uit het oog verloren wordt door het gemeentelijk beleid.

Wat leeft er in Ninove?

Al enkele maanden ga ik regelmatig de boer op met enkele sp.a’ers in de Ninoofse deelgemeenten. Eerst kwamen Lieferinge en Neigem aan de beurt en sinds enkele weken hangen we aan de Outerse deurbellen, telkens met dezelfde vraag: wat zou u graag verbeterd zien in uw dorp?
Het is immers heel gemakkelijk om van achter de laptop een partijprogramma te schrijven, maar om een goed idee te hebben van wat de mensen écht willen, moet je het hen eerst gaan vragen. Daarom hebben we met sp.a Ninove het idee opgevat om in de laatste twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen de mening van de mensen te gaan vragen. Niet discussiëren of ons gedacht opdringen, maar gewoon vragen en vooral luisteren. Nadien vatten we die resultaten dan samen per deelgemeente en houden we daar rekening mee wanneer we ons verkiezingsprogramma per dorp opstellen.
De antwoorden verschillen natuurlijk sterk van persoon tot persoon én van dorp tot dorp, maar toch zijn er al een aantal vaststellingen te maken:

 • Zowel in Lieferinge, Neigem als Outer  klagen de inwoners over verkeersveiligheid, te snel rijdende wagens, te weinig voet- en fietspaden of een gebrekkig onderhoud ervan.
 • Er is in Lieferinge en Neigem nood aan een speelpleintje voor de kinderen.
 • De laatste jaren kwamen heel wat nieuwe, vaak jonge, gezinnen in Lieferinge wonen. Sommige inwoners hebben hierdoor het gevoel dat ze hun dorpsgenoten minder kennen. Bij velen was er de wens om meer sociale contacten in hun dorp. Het buurtcomité dat oa. het sinterklaasfeest organiseert is een heel goed initiatief. Er is zeker vraag naar meer van zulke initiatieven. Ook in Neigem leeft een soortgelijke vraag.
 • Vele inwoners vragen om meer betrokkenheid, overleg en participatie bij het gemeentelijk beleid. Het idee leeft sterk dat de deelgemeenten soms uit het oog worden verloren door het beleid en dat er té veel aandacht naar de stadskern gaat. Zo zijn er in de deelgemeenten nog heel wat straten niet aangesloten op het rioleringsnetwerk.
 • Zwerfvuil is een probleem op heel wat plaatsen en wordt onvoldoende aangepakt.

De resultaten zijn niet altijd verrassend, maar daarom niet minder interessant. Het leert ons dat mensen écht niet bezig zijn met grote prestigeprojecten, maar vooral met hun eigen buurt:  Wordt mijn straat goed onderhouden? Kunnen mijn kinderen veilig de straat op? Voel ik me goed bij mijn buren?

Laat de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke blijven!

De Ronde van Vlaanderen is een monument. En dat monument omvat drie andere absolute monumenten: de Muur, de Bosberg en de aankomst in Meerbeke. Naar aanleiding van de aankomst van een rit in de Driedaagse van De Panne in Oudenaarde gaan opnieuw stemmen op om de aankomst van de Ronde naar Oudenaarde te verhuizen. Wij zeggen daar volmondig ‘Neen!’ tegen en we vragen middels een petitie de steun aan alle wielerfans van Vlaanderen, België en de rest van de wereld.

Voor alle duidelijkheid: een verhuis van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen naar Oudenaarde is nog niet aan de orde. Het contract tussen de organisatie van de aankomst in Meerbeke en Flanders Classic, de organisator van de Ronde van Vlaanderen, loopt tot en met 2011.

sp.a-Geraardsbergen en sp.a-Ninove houden desalniettemin een petitie bij wielerfans om duidelijk te maken dat bij wielerminnend Vlaanderen de Ronde zoals ze nu gereden wordt, met Muur, Bosberg en Meerbeke als slot van de wedstrijd, de voorkeur wegdraagt. Als de mensen mogen kiezen, dan kiezen ze met absolute zekerheid voor het huidige parcours. Een Ronde van Vlaanderen zonder Muur en Bosberg als ultieme scherprechters is absoluut ondenkbaar!

Voor Geraardsbergen is er, naast het sportieve aspect, ook een andere reden waarom Muur en Bosberg in de finale van de Ronde moeten blijven zitten. De toeristische uitstraling van de Oudenbergstad steunt voor een aanzienlijk deel op het monumentale cachet van de Muur. Als één van de 3 ‘M-en’ (er is ook nog de Mattetaart en het oudste Manneke Pis) op termijn aan waarde zou inboeten, dan wordt een belangrijke pijler van het toeristisch beleid weggeslagen. We roepen op tot collegialiteit tussen steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen en vragen vriendelijk de handen af te houden van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen.

De aankomst in Meerbeke is monumentaal. Op deze brede en lichthellende kaarsrechte aankomststrook werden al vele heroïsche gevechten geleverd. Hier wint altijd de sterkste. In Meerbeke is het altijd man tegen man en iedereen voert een gelijke strijd tegen weer en wind. Dit kan een aankomst op de Markt in Oudenaarde nooit bieden.

Wij hebben op zich niets tegen de commerciële exploitatie van het wielrennen. Integendeel: een visionair man als Wouter Vandenhaute kan het Vlaamse wielrennen wellicht nog groter en belangrijker maken dan het nu al is. Maar we vragen om het sportieve aspect te laten primeren op de commercie. Laat de Ronde van Vlaanderen alstublieft zoals ze is. Het is nu al de mooiste koers ter wereld,laat ons dat zo houden.