De mooiste job ter wereld

Dit is voor mij de laatste dag als ocmw-voorzitter en schepen van jeugd. Ik wil alle medewerkers dan ook hartelijk bedanken voor de 6 mooie jaren. Het was een periode waarin we samen het sociaal beleid in onze stad uitbouwden, vele speeltuintjes bouwden, startten met jeugdopbouwwerk voor kwetsbare jongeren en uitgroeiden tot het meest kwaliteitsvolle woonzorgcentrum van de ganse streek. Bedankt voor jullie dagdagelijkse inzet hiervoor, voor de bewoners van wzc of serviceflats, voor de senioren die gebruik maken van onze poets- of maaltijddiensten, ontmoetingscentrum of ergotherapie aan huis, voor de mensen in armoede en zwaksten in onze samenleving. Jullie inzet is voor hen van heel groot belang.

Sinds enkele maanden hebben we al een algemeen en een financieel directeur die aan het hoofd staan van stad en ocmw samen. Vanaf morgen zal het ocmw ook worden bestuurd door de gemeenteraad en het schepencollege. In die zin is morgen ook het sluitstuk van het jarenlang voorbereide integratieproces tussen stad en ocmw. Ik wil de medewerkers van de ondersteunende diensten dan ook danken om samen dit niet altijd eenvoudige traject af te leggen. Vanaf morgen zijn we één grote organisatie ten dienste van de Ninovieters waardoor we die Ninovieter beter zullen kunnen helpen. Er duiken ongetwijfeld nog wat kinderziektes op maar ik ben er zeker van dat jullie die samen ook zullen overwinnen.

Lokale politiek is altijd samenwerken met andere politici, ambtenaren, verenigingen en burgers. Dat is niet altijd eenvoudig, er zijn nu eenmaal soms verschillende visies op bepaalde problemen of dossiers, maar door naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar compromissen of alternatieven, kan je vaak het verst geraken. Ik heb van deze samenwerking de voorbije jaren erg genoten en wil iedereen bedanken waarmee ik kon en mocht samenwerken.

Vanavond eindigt het voor mij als voorzitter en schepen. Het waren zeer boeiende jaren voor me in wellicht de mooiste job ter wereld. Ik heb veel bijgeleerd, veel dingen kunnen doen, soms ook moeilijke momenten meegemaakt, maar globaal kijk ik met grote tevredenheid en zelfs enige fierheid terug op deze periode. Hier een overzichtje van wat we samen de voorbije jaren allemaal deden: https://www.lievenmeert.be/?p=1652

Morgen is tegelijk ook een nieuwe start, als gemeenteraadslid waarbij ik de nieuwe meerderheid zo goed mogelijk zal helpen en advies geven vanuit wat ik de voorbije jaren leerde. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe ploeg verder zal inzetten op het sociaal beleid en het jeugdbeleid in onze stad en dat ze dat heel goed zal doen!

Ik wens iedereen heel veel succes en werkplezier de komende jaren, en natuurlijk de allerbeste wensen voor een gelukkig en gezond 2019!

Bedankt en tot ziens!

De waarheid over socio-culturele participatie in Ninove

De federale overheid geeft jaarlijks een subsidie aan alle Belgische ocmw’s die de ocmw’s verplicht moeten gebruiken voor socio-culturele participatie en de strijd tegen kinderarmoede. Ook het Ninoofs ocmw ontvangt hiervoor jaarlijks circa 20.000 euro.

Wie komt hiervoor in aanmerking? Dat hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het gaat niet enkel om mensen die leefloon ontvangen, maar ook om mensen die (deeltijds) werken met een laag inkomen, gepensioneerden, zieken, invaliden,… en hun schoolgaande kinderen. In totaal gaat het op dit moment om een 1300 tal Ninovieters die hiervoor in aanmerking komen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, contacteer dan vzw Teledienst of het Ninoofs ocmw.

We gebruiken deze middelen zoals de federale overheid het ons verplicht:

 • Tussenkomst in schoolfacturen via de schoolkansenpas waarbij het ocmw 50% van de kost betaalt (via die subsidie), de school 25% ten laste neemt en de ouders ook 25%
 • Korting op socio-culturele activiteiten via de Uitpas
 • Tussenkomsten in de kosten voor ontspanning of ondersteuning van studies

Voor deze laatste categorie voorzien we een maximale tussenkomst van 200 euro per persoon per jaar (waarbij we toelaten dat gezinnen dit vrij verdelen binnen hun gezin) en we nemen telkens maximaal 75% ten laste. We vinden dat mensen hun eigen ontspanning mogen kiezen, dus de kinderen en ouders zijn daarin vrij.

En waarom doen we dit? Omdat kinderen alle kansen moeten krijgen op school en omdat het ook voor mensen in armoede belangrijk is te kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur en evenementen.

Herinner je de pano-reportage over armoede van midden september waarin het ene kind zei dat hij zo opkeek tegen de start van het schooljaar omdat iedereen dat zou vertellen over de reizen die ze hadden gemaakt, terwijl hij enkel was gaan zwemmen. En het andere kind dat ervan droomde om eens naar Euro Disney te kunnen gaan.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-arm-vlaanderen-5-jaar-later/

Met de steun (en in opdracht) van de federale overheid zorgen de ocmw’s (in gans België) ervoor dat ook deze kinderen eens naar een pretpark kunnen, bij een sportclub of naar de cinema kunnen gaan. En dat is maar goed ook.

En tot slot: we maken uiteraard geen enkel onderscheid naar kleur en afkomst van onze cliënten en behandelen iedereen op dezelfde manier. Voor ons is elk kind in armoede gelijk, en er één te veel.

“Wat heb jij eigenlijk de voorbije 6 jaar gedaan?”

Sommige mensen vragen me wat ik de voorbije jaren zoal gerealiseerd heb als schepen. Teveel op het verleden gericht zijn hoeft niet – vooruit kijken naar de toekomst is immers belangrijker- maar voor diegenen die het vroegen (en ook wat ter herinnering voor mezelf), maak ik graag eens het overzicht van de opvallendste nieuwe initiatieven. De vele zaken die al jarenlang goed lopen laat ik even buiten beschouwing maar zijn daarom niet minder waardevol.

Ik heb de initiatieven ingedeeld in zaken waar ik zelf tevreden, neutraal of ontevreden over ben. Dit is dus een subjectieve gekleurde mening van mezelf.
Voor alle duidelijkheid: voor de zaken die niet helemaal  gelopen zijn  zoals ik het wou, zoek ik geen schuldigen. Als bevoegd schepen en ocmw-voorzitter ben ik (politiek) verantwoordelijk en neem ik de eventuele fouten, vertragingen,… op mij. Anderzijds zijn de zaken die wel goed liepen uiteraard niet alleen mijn verdienste, maar gebeurde dit bijna altijd in samenwerking met anderen  (collega’s, ambtenaren, vrijwilligers, verenigingen, burgers,….)

 

OCMW Jeugd
Tevreden Senioren Speeltuintjes
Mobiel Sociaal Huis waarbij vrijwilligers eerst alle 75+’ers en nu alle 65+ers bezoeken op zoek naar verborgen problemen + aanpak en opvolging van de problemen Vernieuwd speeltuintje Meeuwenlaan Outer + petanqueveld na inspraak buurt
Ontmoetingscentrum voor senioren de Fontein in Ninove waar senioren goedkoop samen kunnen eten, spelletjes spelen of activiteiten doen, oa op het nieuwe petanqueterrein. Vernieuwd speeltuintje Elsbeekstraat Meerbeke + petanqueveld en vaste barbecue na inspraak buurt
Ergotherapiedienst aan huis om senioren te helpen langer zelfstandig thuis te wonen Nieuw speeltuintje Groeneweg Ninove + petanqueveld na inspraak buurt
Mindermobielencentrale die vervoer organiseert voor senioren en mensen die niet mobiel zijn Nieuw voetbalterreintje op grasveld Abdijstraat Ninove
Samenwerking met shm Ninove-welzijn voor 36 sociale flats en ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke Nieuw speeltuintje Plekkersstraat Aspelare na inspraak buurt met leaderproject
WZC Klateringen Inrichting van de pastorijtuin in Appelterre tot groene speelzone met boomhut
Herziening van de lening voor de bouw van wzc Klateringen met totale besparing van 2,9 mio euro over de looptijd tot gevolg Inrichting speelbos aan Van Langenhaeckestraat in Appelterre
Halvering van het verlies van wzc Klateringen met nog steeds lage ligdagprijs en zonder supplementaire kosten. Extra subsidies die worden ontvangen van de Vlaamse overheid door voorrang te geven bij opnames aan mensen met meer zorgnoden Speeltoestellen voor school en speelpleinwerking Appelterre
Goeie kwaliteit van wzc Klateringen met grote tevredenheid bewoners en familie Nieuw speeltuintje in Neigem na inspraak buurt
Strijd tegen kinderarmoede

 

Nieuw speeltuintje in Pollare na inspraak buurt en vzw parochiale werken (binnen enkele maanden klaar)
Aanstellen kinderarmoedecoördinator Nieuw speeltuintje in H. Plancquaertstraat in Outer na inspraak buurt (binnen enkele maanden klaar)
Project rond verhoging participatie van kinderen in armoede aan kleuteronderwijs Nieuw speeltuintje aan Gemeenteplein Meerbeke na inspraak buurt en chiro’s (binnen enkele maanden klaar)
Katrol-werking met huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen in armoede Plan voor nieuw speeltuintje in Keldermeersbaan in Ninove na inspraak buurt (we mikken op voorjaar 2019)
Sensibilisering rond kinderarmoede door oa. spandoeken met cijfers om Ninovieters bewuster te maken van de problematiek Plan voor nieuw speeltuintje aan dorp Nederhasselt na inspraak buurt
Project Bolle buik: ondersteuning van jonge kwetsbare meisjes die zwanger zijn en net moeder zijn geworden Jeugdbewegingen
Rechtenverkenner: 0 tot 2 jarigen kinderen krijgen automatisch alle rechten die ze verdienen Ondersteuning vanuit de stad bij nieuwbouw meisjesKSA Ninove
Speelotheek waar mensen speelgoed kunnen ontlenen voor hun kinderen Invoering van kampvervoerssubsidie voor jeugdbewegingen
Netwerkvorming en samenwerking rond de strijd tegen kinderarmoede en activering Inspraak en opbouwwerk

 

Sociale dienst en activering

 

Serious urban games voor scholen met oa mayor@yourtown spel dat inspraak geeft aan jongeren
Extra maatschappelijk werkers voor sociale dienst ocmw Opstart jeugdopbouwwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (oa in en rond stadspark)
Aanstellen projectmedewerker sociale zaken die sociaal beleid mee vorm moet geven en subsidiedossiers uitschrijven Speelpleinwerking

 

Activeringsproject met andere gemeenten waarbij het activeringsbeleid wordt gestroomlijnd samen met de vdab Mobiele speelpleinwerking in de dorpen in de zomervakantie
Uitbreiding van het aanbod aan activeringsmogelijkheden voor sociale cliënten waardoor we meer mensen aan een gepaste job konden helpen Aangepast subsidiereglement zodat speelpleinwerking in Denderwindeke beter ondersteund werd en in Appelterre kon opgestart worden
Sociaal  Varia
Buddy-werking om vluchtelingen en vreemdelingen te begeleiden en te helpen bij hun integratie  Bibzaal (nu voormalige Theresiakerk) doet in examenperiode dienst als studiezaal
Samenwerking met vzw levenslust en vzw amon om kwetsbare jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen in appartement en voormalige pastorij van de nieuwe kerk in Meerbeke  Tafeltennistafel aan stadspark
Starten met buurtwerk in wijk-Groeneweg
Preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen van gezinnen te vermijden
Sociale moestuin voor kwetsbare mensen die samen in de moestuin werken en hun eigen groenten kweken
Samenwerking met vzw Teledienst
Oplossing voor het huisvestingsprobleem van de sociale kruidenier van vzw Teledienst dat een nieuwe locatie kon vinden in het stadsgebouw naast de Hospitaalkapel in de Burchtstraat
Samenwerking vzw Teledienst met oa subsidiëring van het sociaal restaurant waardoor dit actief kon blijven
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersloket om kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met alle soorten vrijwilligerswerk
Invoeren systeem van waardering voor vrijwilligers waardoor zij een beperkte (onkosten)vergoeding krijgen en worden uitgenodigd voor een etentje/ontbijt in de week van de vrijwilliger
Personeelsbeleid
Invoering van systeem van glijdende uren voor het personeel waarbij dat mogelijk is
Organisatie van examens waardoor personeelsleden nu vaste contracten hebben in de plaats van opeenvolgende tijdelijke contracten
Invoering tweede pensioenpijler voor alle ocmw-personeel, ook van wzc Klateringen
Infrastructuur
Bouw Sociaal Huis en Huis van het Kind in de Burchtstraat (klaar tegen aug 2019): alle sociale dienstverlening onder één dak
Zonnepanelen op wzc Klateringen en (binnenkort) op gebouw De Cooman
Communicatie
Nieuwe website met chatfunctie Sociaal Huis en OCMW om de drempel te verlagen om contact op te nemen
Neutraal

 

Er zijn beperkte stappen gezet naar een voldragen HR-beleid maar had meer mogen zijn Nieuw speeltuintje en groenzone aan Witherenstraat (binnen enkele maanden klaar maar heeft te lang geduurd)
Projecten rond preventie en nazorg in de schuldhulpverlening waren er maar door personeelsgebrek had dat meer mogen zijn Professionele beveiligingsfirma bij fuiven in de Kuip (had sneller gemogen)
Opstart renovatiedossier serviceflats Denderwindeke (we hadden verder mogen staan) Aantrekkelijker maken de Kuip (had meer mogen zijn)
Professionele ondersteuning voor jeugdwerk en jeugdhuis het Uur (had er eerder moeten zijn)
Patrimonium jeugdwerk verbeteren (had vlotter gemogen)
Ontevreden
Kinderarmoede is toch gestegen dus onze inspanning  moet nog vergroten Extra jeugdhuis in Ninove-centrum: plan en bouwvergunning was klaar na betrokkenheid jongerengroep, maar politiek draagvlak was weg

 

 

Eerste steen gelegd van het Sociaal Huis

Ninove bouwt aan de toekomst!

Vrijdag 18 mei 2018 legden we de 1e steen van het nieuwe sociaal huis/huis van het kind en 10 sociale appartementen met dienstverlening.

Deze symbolische daad is het signaal van het OCMW Ninove aan de bevolking dat een project van lange adem nu eindelijk werkelijkheid wordt.

Sociaal Huis en Huis van het kind: kruispunt van uw welzijn

In 2020 zal dit nieuwe gebouw het bruisende centrum worden van de Ninoofse sociale dienstverlening. U zal er niet alleen het Sociaal Huis in vinden met als partners onder andere de sociale diensten stad en OCMW, gratis juridisch advies, Dyzo (hulp voor zelfstandigen), Leerpunt, PWA-dienstencheques, Inburgering en integratie. Ook het Huis van het Kind krijgt een centrale vleugel. Hierin zullen Kind en Gezin (‘de weeg’), de Lokale Kinderopvang, de Speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte hun plaatsje vinden. Deze lijst zal ongetwijfeld nog uitbreiden, want op deze centrale plek, die sedert mensenheugenis in de stad altijd al dé plaats is geweest van sociaal dienstbetoon aan de burger, wordt met deze bouw niet alleen eer gebracht aan al wie in het verleden hier veel mensen heeft geholpen, maar willen we een kruispunt creëren van waaruit elke welzijnsorganisatie bereikbaar wordt

Sociale appartementen met dienstverlening

Bovenop het Sociaal Huis/Huis van het Kind bouwt SHM Denderstreek 10 sociale appartementen met dienstverlening. Dit maakt het plaatje van extra sociale dienstverlening compleet.

Mindermobielencentrale zoekt galante chauffeurs

Even naar de markt, op familiebezoek, naar een verenigingsactiviteit … Voor veel Ninovieters zijn deze verplaatsingen moeilijk omwille van mobiliteitsproblemen. De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale (MMC) zorgen ervoor dat deze mensen – die over een beperkt inkomen beschikken – op hun bestemming geraken. De MMC richt zich uitsluitend op sociaal vervoer, in tegenstelling tot de ziekenfondsen die enkel ziekenvervoer regelen.

Hier 10 goede redenen om vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale te worden:

 • Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
 • Je leert nieuwe mensen kennen
 • Je vervoert minder mobiele inwoners van Ninove
 • Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wil rijden
 • Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per gereden kilometer
 • Je kan 4x per jaar op een vergadering met je collega-chauffeurs ervaringen uitwisselen
 • Je komt professioneel over met een rittenboek en chauffeurskaart
 •  Je kan via de pc je persoonlijke rittenagenda raadplegen
 • Je bent omnium verzekerd tijdens de rit
 • Je hebt regelmatig telefonische contacten met de coördinator

Voel je de ‘drive’ om vrijwilliger te worden?

Neem contact op met Peggy Nys van de Minder Mobielen Centrale via mmc@ocmw.ninove.be of 0470 31 75 82.

OCMW Ninove gaat volop voor kinderkansen!

Hoera geroep op alle banken in Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw want dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en Europa staat het licht op groen om met KinderKansen te starten.

‘KinderKansen’ is een project waarbij 2 maatschappelijk werkers aan huis gaan bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen (tussen 0 en 3) om samen te bekijken of dit gezin gebruik maakt van alle rechten en kansen die lokaal en bovenlokaal worden geboden. Het doel is om tegen juni 2020, minimum 700 kinderen bereikt te hebben.

Schrijnende cijfers

De kinderarmoede is groot in de regio Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw. Het zijn schrijnende cijfers met 18,8% geboortes in kansarmoede voor Geraardsbergen, 12% in Ninove en 8,1% in Denderleeuw. Ondanks alle prioritaire acties hiervoor ondernomen de afgelopen jaren, blijkt er toch nog meer initiatief nodig te zijn. ‘Daar zijn we ons absoluut van bewust’ klinkt het in koor. ‘we zijn dan ook uitermate blij met het binnenhalen van dit belangrijke project’ aldus lieven Meert, Lieven Vernaillen en David Larmuseau.

Succesfactoren

‘We zijn er sterk van overtuigd dat deze proactieve werking zijn vruchten zal afwerpen en heel wat meerwaarde zal betekenen voor onze belangrijke doelgroep’, vertelt Lieven Meert OCMW-voorzitter van Ninove. ‘We hebben immers al een sterke ervaring met deze manier van dienstverlening dankzij het Mobiel Sociaal Huis, een project dat we ook via dergelijke middelen konden opstarten in 2014 en wegens groot succes nu verankerd hebben in onze reguliere werking’

‘Kinderen zijn onze toekomst, maar tegelijk zeer kwetsbaar’ vervolgt David Larmuseau, OCMW voorzitter van Geraardsbergen. ‘Hen de beste kansen aanreiken om sterk en stevig het leven te kunnen aanvatten, is een belangrijke taak voor het lokale bestuur. De kleuters van vandaag zijn onze hoeksteen van morgen.’

Het actief opzoeken van de doelgroep, de nauwe samenwerking met Kind&Gezin, de verankering van de Huizen van het Kind in de regio, het bewust zijn van de bestaande problematiek van kinderarmoede en daar acties tegen ondernemen, zijn allemaal succesfactoren waaraan de 3 gemeentes nu voldoen om de Kansen van elk Kind te verhogen.

Niet alleen centen

‘Dikwijls wordt de term ‘OCMW’ vereenzelvigd met het geven van centen’ stelt Lieven Vernaillen, OCMW voorzitter van Denderleeuw ‘en heel vaak doen we dat ook, want het is 1 van onze basistaken. Maar wij willen verder gaan en de problemen structureel aanpakken vanuit een holistische visie. Daarom zullen de maatschappelijk werkers alle rechten met de gezinnen bekijken en dit binnen verschillende domeinen kinderopvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd, tewerkstelling van de ouders, financiën, juridische aspecten, mobiliteit, lokale projecten’ vervolgt hij.

Deze holistische aanpak is er trouwens al veel langer bij de ocmw’s maar worden niet altijd door de burger gezien.

Plan van aanpak

Het project loopt tot juni 2020. De voorbereidende fase van administratie en regelgeving is achter de rug. Ninove, Geraardsbergen en Denderleeuw kunnen nu echt van start en actief de gezinnen gaan bezoeken. Twee maatschappelijk werkers gaan aan huis bij de door Kind en Gezin en andere partners aangegeven families en na akkoord van de gezinnen. Samen zullen ze dan een traject afleggen om alle rechten binnen alle domeinen voor deze gezinnen in orde te brengen en te verankeren.

Deze werkwijze zou onder andere moeten uitmonden in een ‘rechtenpas’, een gids waar iedereen beroep zal kunnen op doen om zelf de rechten te gaan opzoeken.

OCMW Ninove start binnenkort met mindermobielencentrale

De Ninoofse ocmw-raad keurde deze week het voorstel van ocmw-voorzitter Lieven Meert (Samen) goed om te starten met een mindermobielencentrale. Met zulke mindermobielencentrale kunnen senioren of mensen met een beperking beroep doen op vrijwilligers die hen kunnen vervoeren tegen een kleine onkostenvergoeding.

OCMW-voorzitter Lieven Meert (Samen): “ De voorbije jaren bezochten we met de vrijwilligers van het Mobiel Sociaal Huis alle 75+’ers in Ninove en deelgemeenten. Eén van de zaken die we uit deze 3000 bezoeken leerden is dat een gebrek aan mobiliteit een groot probleem is voor vele mensen waardoor ze dreigen te vereenzamen. Om dit tegen te gaan starten we binnenkort met een mindermobielencentrale zodat mensen vanuit de deelgemeenten eens een bezoekje kunnen brengen aan vrienden, een vereniging, de markt, het stadhuis, het ontmoetingscentrum voor senioren,…”

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen) is blij met het initiatief: “ Als Denderwindekenaar weet ik dat het voor vele oudere mensen in onze deelgemeenten niet altijd vanzelfsprekend is om in Ninove te geraken om er bvb naar de markt te gaan. Met dit initiatief kunnen we in de toekomst sociaal vervoer organiseren voor deze mensen om te vermijden dat ze vereenzamen.”

Ninoofs OCMW vernieuwt haar serviceflats in Denderwindeke

De Ninoofse OCMW-raad besliste om de 20 serviceflats gelegen aan de kerk van Denderwindeke te vernieuwen.

De 20 flats zijn intussen 20 jaar en kunnen een opfrissing gebruiken. Zo zullen de keukens vernieuwd worden en willen we de verwarming met accumulatoren vervangen door aardgas. Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan hiervoor een budget van 550.000 euro.

OCMW-raadslid Bart Mignon (Samen), zelf inwoner van Denderwindeke: ‘Ik ben heel blij dat het OCMW niet enkel samen met Ninove-Welzijn meer dan 30 nieuwe seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren bouwt in Denderwindeke maar dat er ook wordt gedacht aan de vernieuwing van de bestaande serviceflats in ons dorp.’

IMG_6941 serviceflats Denderwindeke

Ninove start in september met Speelodroom

De Ninoofse gemeenteraad keurde vorige week de oprichting van de speelotheek goed. In zulke speelotheek kan iedereen speelgoed ontlenen en is ook ruimte voorzien om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Schepen van kindbeleid Katie Coppens (Samen): ‘De speelotheek is een samenwerking tussen stad, OCMW en vzw Teledienst. Iedereen is er elke woensdagnamiddag welkom om educatief en plezant speelgoed te komen ontlenen, maar we focussen toch ook op kinderen in armoede. De speelotheek komt in de voormalige conciërgewoning van de FOD Financiën langs de Onderwijslaan en zal worden gerund door vrijwilligers van vzw Teledienst, de Ninoofse armoede-organisatie. De stad en het OCMW voorzien de coördinator.’

Het OCMW en de stad werken samen met vzw Teledienst al een tijdje aan de voorbereiding van deze speelotheek, we zijn dan ook blij dat ze midden september zal kunnen openen langs de Onderwijslaan. Wanneer de bouw van het nieuwe sociaal huis en huis van het kind in de Burchtstraat binnen een tweetal jaar klaar is, zal de speelotheek verhuizen naar het nieuwe huis van het kind. Na een wedstrijd bij de Ninoofse scholen, werd de naam ‘Speelodroom’ gekozen voor de Ninoofse speelotheek.

babyspeelgoed

WZC Klateringen verwent zijn bewoners met grotere TV’s

WZC Klateringen verving deze week alle TV-toestellen door nieuwe, grotere exemplaren. Daarmee wil het OCMW-bestuur het comfort van de bewoners vergroten.

We beslisten de TV’s voor onze 169 bewoners en de TV’s in de cafetaria en dagzalen te vervangen door grotere exemplaren. Op die manier is het gemakkelijker voor onze bewoners om hun favoriete tv-programma’s te bekijken en ook de ondertiteling altijd goed te kunnen lezen. Voor de bewoners geeft dit geen extra kost: WZC Klateringen stelt de TV’s nog altijd gratis ter beschikking van de bewoners.