Financieringswet

Van­nacht was het ein­delijk zover. Na 1 jaar en 3 maan­den waarin de financier­ingswet mijn leven dom­i­neerde, en 5 weken intense onder­han­delin­gen is de nieuwe financier­ingswet een feit. Ben doo­d­moe, maar tevre­den. 17 mil­jard nieuwe bevoegdhe­den (werk, fis­cale uit­gaven, gezond­hei­d­szorg, kinder­bi­js­lag, oud­eren­zorg) en 11 mil­jard fis­cale autonomie. Was voor mij per­soon­lijk een heel intense en leer­rijke peri­ode van reke­nen, onder­han­de­len, simuleren en dis­cussieren. Dank aan Car­o­line, Jan, Ariel, Kris, Jean, John, Johan, Frank en alle andere collega’s, ook van de andere par­ti­jen, het team van de for­ma­teur en de Nationale Bank.

Als ik wat meer tijd heb, post ik hier zeker eens een overzichtje van de nieuwe financier­ingswet. Nu afkicken en begin­nen aan wat nog belan­grijker is: de socio-economische hervormingen.

Het sp.a team net na het akoord

2 comments to Financieringswet

 • Miel Haelterman

  En, slim­meke ?? Nog altijd even fier op je presta­tie nu je de studie van Decoster gelezen hebt ?
  ’k Hoop dat je rood ziet van schaamte !!

  • Beste Mr. Haelterman,

   Sorry voor de late reac­tie, ik was even met vakantie. De studie van Andre Decoster en Willem Sas is veel gen­u­anceerder dan uit het artikel in de krant blijkt. Alles hangt af van de gebruikte hypothe­sen. Wij gebruik­ten die van de Nationale Bank en het Fed­er­aal Plan­bu­reau en die wer­den door geen enkele par­tij tij­dens de onder­han­delin­gen betwist.
   Hieron­der vindt u de reac­tie van de beide auteurs in een Belga-persbericht naar aan­lei­d­ing van de pub­li­catie in de krant.
   Vele groeten,
   Lieven

   Studie financier­ingswet: “Geen sprake van win­naars of ver­liez­ers” (auteurs)

   BRUSSEL 19/01 (BELGA) = KU Leuven-onderzoekers André Decoster en Willem Sas betreuren de manier waarop de media hun recente studie over de nieuwe financier­ingswet in “het keurslijf van winnaar-verliezer” hebben willen prop­pen. “Daarover gaat de studie nochtans niet”, bek­lem­to­nen ze don­derdag in een opini­es­tuk in De Stan­daard. Toch is voor hen duidelijk dat “het ver­schil in winst of ver­lies tussen de regio’s onder­ling ver­waar­loos­baar is”.

   Het is écht een ver­schral­ing van het pub­liek debat de resul­taten voor te stellen als de uit­slag van een voet­bal­match”, heke­len Decoster en Sas. “Wij hebben niet voor­speld dat Vlaan­deren ver­lies zal lij­den met de nieuwe financier­ingswet. We hebben geprobeerd bloot te leggen welke belan­grijke para­me­ters de toekom­stige inkom­sten­stromen zullen bepalen.”

   Niet­temin is voor de onder­zoek­ers duidelijk dat het om een goede her­vorm­ing gaat. De nieuwe financier­ingswet beant­wo­ordt aan de vooraf gefor­muleerde verzuchtin­gen, ter­wijl de ver­liezen en win­sten eruit voor alle par­ti­jen tot een min­i­mum beperkt wor­den. De fis­cale autonomie is dus “fors” toegenomen, ter­wijl van per­verse effecten of excessieve sol­i­dariteit geen sprake meer is. De respon­s­abilis­er­ing is weliswaar licht gedaald, maar die lag in de oude wet al hoog, argu­menteren ze voorts. Al stuit vooral de over­be­licht­ing van het “winaar-verliezer”-keurslijf hen tegen de borst.

   Vol­gens Sas en Decoster zijn de onder­han­de­laars immers “met brio ges­laagd” in het beperken van de ver­liezen voor alle betrokken par­ti­jen. “De uit­spraak van (N-VA-voorzitter) Bart De Wever toen het akko­ord bek­end raakte dat ‘de Vlam­ing armer is wakker gewor­den’, met de sug­gestie dat de trans­fers naar Wal­lonië toen­e­men, bli­jft daarom fla­grant fout. Alleen het Brus­sels gewest wint”, besluiten Decoster en Sas.

   Los daar­van merken ze nog op dat region­aal ver­lies nooit kan los­gekop­peld wor­den van de winst geboekt door de fed­erale over­heid.
   KNS/(VRW)/./.
   190812 JAN 12

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>